Wizyta Ministra Aktywów Państwowych w Gminie Dzwola


W dniu 22 stycznia 2022 r. swoją obecnością na walnym zebraniu sprawozdawczym jednostki OSP Dzwola zaszczycił Pan Jan Kanthak – Wiceminister Aktywów Państwowych.

Przed walnym zebraniem jednostki OSP Dzwola, Wiceminister Jan Kanthak wraz z Wicewojewodą Bolesławem Gzikiem oraz Wójtem Gminy Dzwola Wiesławem Dyjachem udali się do strażnicy OSP Konstantów, aby tam przekazać Prezesowi OSP Janowi Jargiło dowód rejestracyjny dla nowo zakupionego pojazdu Quada 4×4.

Korzystając z okazji walnego zebrania OSP Dzwola również uroczyście Prezesowi OSP Leszkowi Dycha został przekazany sprzęt i wyposażenie specjalistyczne dla jednostki przez Wiceministra oraz Wójta Gminy Dzwola.

Swoją obecnością na zebraniu zaszczycili również:

Wicewojewoda Lubelski – Bolesław Gzik
Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim – bryg. mgr inż. Tomasz Serwatka
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim – Witold Kowalik
Radny Rady Gminy Dzwola – Stanisław Szuba
Ks. kanonik Piotr Kubicz
Komendant Gminny OSP – Stanisław Dyjach
Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dzwoli – Andrzej Bielak

Na zebraniu jednostki OSP Dzwola zostało przedstawione sprawozdanie z jej działalności za 2021 r., został również zmieniony statut jednostki oraz przedstawiony plan działalności na rok 2022.

Nadmienić tutaj należy, że sprzęt przekazany jednostkom w tym dniu został zakupiony dzięki staraniom Wiceministra Aktywów Państwowych Pana Jana Kanthaka z Funduszu Sprawiedliwości. Koszt zakupionego sprzętu w 2021 r. wyniósł 94200,00 zł, z czego 91000,00 zł to dotacja ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, a kwota 3200,00 zł to wkład własny Gminy Dzwola.

Jeszcze raz dziękujemy za wsparcie Panu Janowi Kantkakowi.