Wotum zaufania i absolutorium Wójt Gminy Dzwola otrzymał jednogłośnie


Na XXII sesji Rady Gminy Dzwola w dniu 18 czerwca 2021 r., Radni udzielili Wójtowi Gminy Dzwola – Wiesławowi Dyjachowi najpierw wotum zaufania, a następnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Zarówno wotum zaufania jak i absolutorium udzielone zostało jednogłośnie.

Głosowanie nad wotum zaufania dla Wójta, poprzedziła debata nad Raportem o stanie Gminy Dzwola za 2020 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Dzwola w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy Dzwola i budżetu obywatelskiego (w naszym przypadku funduszu sołeckiego) oraz zawiera informację o realizowanych inwestycjach, gospodarce przestrzennej, edukacji, pomocy społecznej, bezpieczeństwie. Jest zestawieniem najważniejszych danych o samorządzie i stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy.

Z raportu o stanie gminy oraz przedstawionych sprawozdań wynika, że w Gminie Dzwola w roku 2020 zostało zrealizowanych wiele inwestycji, przystąpiono również do zadań wykonywanych etapowo na przestrzeni kilku lat, zaś finanse gminy są stabilne. Radni z uznaniem ocenili raport, sprawozdania a w szczególności działania Wójta Gminy.

Skarbnik Gminy przedstawiła finansowe sprawozdanie z realizacji budżetu za miniony rok, który zamknął się wykonaniem dochodów na poziomie 103% kwotą 30 710 273,52 zł, natomiast wydatki zrealizowano w 96,08% na kwotę 29 665 549,19 zł. W 2020 roku wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości ponad 4 miliony złotych, z czego większa część nakładów finansowych pochodziła ze środków zewnętrznych.

Jednogłośnie, również podjęta została uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dzwola za 2020 rok.  Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, w związku ze złożonym wnioskiem przez Komisję Rewizyjną.

Konsekwentnie, Radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Dzwola z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Przypomnijmy, że udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie przez organ stanowiący prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w danym roku budżetowym.

Za udzielone jednogłośnie wotum zaufania oraz absolutorium, Wójt Wiesław Dyjach podziękował Radnym Rady Gminy, Sołtysom oraz wszystkim współpracownikom, pracownikom Urzędu Gminy Dzwola, kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych. Oczekiwania Mieszkańców Gminy Dzwola rosną wraz z upływem czasu, rozwojem technologii i wzrostem standardów życiowych. Stanowi to duże wyzwanie dla samorządu, dlatego podejmowane przedsięwzięcia i inicjatywy są przemyślane i sukcesywnie wdrażane, a efektywna praca zapewnia prawidłowe działania.

Wójt serdecznie podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w sprawy ważne dla Gminy, za okazane poparcie, dobrą i owocną współpracę. Słowa podziękowania Wójt skierował do Posłów na Sejm RP, Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Starosty Janowskiego oraz Radnych Wojewódzkich i Powiatowych, za każdy rodzaj wsparcia i wszelkie działania na rzecz Naszej Gminy.