Wsparcie finansowe dla szkół „Aktywna tablica” edycja 2019


W ramach Rządowego programu w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) – „Aktywna tablica” wszystkie szkoły podstawowe z naszej Gminy otrzymały wsparcie finansowe na zakup potrzebnych pomocy dydaktycznych.

 

Aby otrzymać wsparcie finansowe na zakup nowoczesnych, wybranych przez szkoły pomocy dydaktycznych, mających na celu podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, dyrektorzy szkół przygotowali wnioski o wsparcie finansowe w 2019 roku i złożyli je do organu prowadzącego. Wójt Gminy, jako organ prowadzący dokonał weryfikacji wniosków pod względem prawidłowości i kompletności danych zawartych we wnioskach dyrektorów. Następnie został przygotowany wniosek zbiorczy i zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie, który to komplet dokumentów został przedłożony w Kuratorium Oświaty.

W dniu 14 maja 2019 r. powołany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty Zespół do kwalifikacji wniosków, rozpatrzył i dokonał kwalifikacji wniosków złożonych przez organy prowadzące. Lista szkół wytypowanych do otrzymania dofinansowania wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego została zatwierdzona przez Wojewodę Lubelskiego. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego w ramach Programu było zapewnienie przez organ prowadzący, w odniesieniu do każdej szkoły wnioskującej o udział w Programie, wkładu własnego w wysokości, co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Koszt całkowity zadania dla każdej szkoły wyniesie 17 500,00 zł, kwota wsparcia finansowego z budżetu państwa – 14 000,00 zł, zadeklarowany wkład własny organu prowadzącego w wysokości 20% całkowitego kosztu tj. po 3 500,00 zł dla każdej szkoły.

Nasze szkoły, zgodnie z potrzebami otrzymają pomoce dydaktyczne w postaci nowoczesnych tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultrakrótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych, na ogólną kwotę 70 000,00 zł.