Zaproszenie na konsultacje społeczne


Wójt Gminy Dzwola zaprasza zainteresowane organizacje do udziału w konsultacjach projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzwola na rok 2022.

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn zm.) Wójt Gminy Dzwola zaprasza organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy do udziału w konsultacjach w/w projektu programu.

 • Przedmiot konsultacji:
  Przedmiotem konsultacji jest program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzwola na rok 2022.
 • Harmonogram konsultacji:
  Konsultacje rozpoczną się w dniu 10 grudnia 2021 roku, a zostaną zakończone w dniu 31 grudnia 2021 roku. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane po ich przeprowadzeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Dzwola oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Dzwola.
 • Adresaci konsultacji:
  Adresatami konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) działające na terenie Gminy Dzwola.
 • Forma konsultacji:
 • pisemna papierowa (poprzez wypełnienie formularza konsultacji dostępnego na stronie internetowej Gminy Dzwola https://dzwola.eurzad.eu/ oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Dzwola i złożenie go w Urzędzie Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola w godzinach pracy Urzędu lub przesłanie pocztą),
 • pisemna elektroniczna (poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza konsultacji na adres: ugdzwola@mbnet.pl) lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Gminy Dzwola dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej epuap.gov.pl.
 • Miejsce konsultacji:
  Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 3 stycznia 2022 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Dzwola, pokój nr 7 (sala konferencyjna).
 • Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
  Urząd Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola, Sekretarz Gminy, pok. nr 16.

Zgodnie z art. 11a ust. 8 Ustawy o ochronie zwierząt, podmioty, o których mowa w ust. 7 przytaczanej ustawy, wydają opinię o projekcie w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 31 grudnia 2021 roku.  Nie wydanie opinii w w/w terminie, uznaje się za akceptację programu.

Wójt Gminy Dzwola

Wiesław Dyjach

Ogłoszenie Wójta Gminy Dzwola

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzwola na 2022 rok

Zarządzenie 123 2021

Załącznik do Zarządzenia nr 123 WNIOSEK O KONSULTACJĘ PROJEKTU UCHWAŁY

Protokół z konsultacji z dnia 3 stycznia 2022 roku