Zebrania Wiejskie – Fundusz Sołecki 2021


Szanowni Mieszkańcy od 14 września, rozpoczynamy cykl zebrań wiejskich dotyczących rozdysponowania Funduszu Sołeckiego na 2021 rok. Zebranie Wiejskie to organ uchwałodawczy, który ma prawo zatwierdzić podział środków z funduszu.  W budżecie gminy Dzwola na 2021 rok, zapewniona zostanie kwota 401 670,67 zł, do wydatkowania na wskazane przez Mieszkańców poszczególnych sołectw zadania.

Zachęcam do przygotowania sobie propozycji, które mogą być realizowane z Funduszu Sołeckiego oraz ich zaprezentowanie na Zebraniu Wiejskim. Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które: są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Zapraszam do udziału w tegorocznych zebraniach sołeckich.

Wójt Gminy Dzwola – Wiesław Dyjach

 

Liczba Mieszkańców poszczególnych sołectw (według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku)
oraz wysokość środków przypadających na dane sołectwo w 2021 r.