Zebrania Wiejskie – Fundusz Sołecki 2022


Szanowni Mieszkańcy w terminie od 15 do 28 września, odbędą się zebrania wiejskie dotyczące rozdysponowania Funduszu Sołeckiego na 2022 rok.

Zebranie Wiejskie to organ uchwałodawczy, który ma prawo zatwierdzić podział środków z funduszu.  W budżecie gminy Dzwola na 2022 rok, zapewniona zostanie kwota 429 513,04 zł, do wydatkowania na wskazane przez Mieszkańców poszczególnych sołectw zadania.

Zachęcam do przygotowania sobie propozycji, które mogą być realizowane z Funduszu Sołeckiego oraz ich zaprezentowanie na Zebraniu Wiejskim. Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które: są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Zapraszam do udziału w zebraniach soleckich.

Liczba Mieszkańców poszczególnych sołectw (według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku) i wysokość środków przypadających na dane sołectwo w 2022 r.