ZMIANA WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DZWOLA


Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym.

 

Rada Gminy jest zobowiązana do ustalania wysokości opłat ponoszonych przez Mieszkańców gmin, na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Gmina nie może zarabiać na systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Opłaty są bowiem przeznaczane wyłącznie na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu. Koszty ponoszone przez właścicieli nieruchomości, powinny pokryć wydatki realizacji całości zadania, którym została obciążona gmina.

Do tej pory niedobór środków finansowych wynikający z różnicy pomiędzy opłatami wnoszonymi przez właścicieli nieruchomości a kosztami faktycznie ponoszonymi, gmina pokrywała z środków własnych, które powinny być przeznaczone na realizację zadań, takich jak: budowę dróg, zapewnienie dostawy wody, oświetlenie uliczne.

Rada Gminy Dzwola po szczegółowej analizie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w dniu 31 maja 2019 r. podjęła Uchwałę Nr VI/41/2019 w sprawie wyboru metody ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2019 r. poz. 3610). Zostały ustalone nowe stawki jak również dokonano zróżnicowania opłat, co do wielkości gospodarstwa. Opłaty dla gospodarstwa jednoosobowego została obniżona, dla pozostałych gospodarstw stawki nieznacznie wzrosły, jednakże są to w dalszym ciągu, jedne z najniższych opłat w regionie.

Na zmianę stawki mają wpływ, czynniki nie zależne od Gminy: wzrost opłaty środowiskowej, rosnące koszty transportu, ilość odbieranych odpadów. Rada była zobowiązana do urealnienia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oszczędności w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, może przynieść segregowanie zbieranych odpadów, do czego zachęcamy wszystkich Mieszkańców.     

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z konieczności dostosowania wysokości opłat, do kosztów funkcjonowania tegoż że systemu.

 

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 lipca 2019 r., przedstawiają się następująco:

Dla odpadów komunalnych zbieranych i oddawanych w sposób selektywny:

 • dla gospodarstwa jednoosobowego w wysokości 10,00 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstwa dwuosobowego w wysokości 20,00 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstwa trzy i czteroosobowego w wysokości 31,00 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstwa pięcioosobowego i więcej w wysokości 39,00 zł miesięcznie.

Dla odpadów komunalnych które nie są zbierane i oddawane w sposób selektywny:

 • dla gospodarstwa jednoosobowego w wysokości 20,00 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstwa dwuosobowego w wysokości 40,00 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstwa trzy i czteroosobowego w wysokości 62,00 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstwa pięcioosobowego i więcej w wysokości 78,00 zł miesięcznie.

Terminy wnoszenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych nie ulegają zmianie i upływają:

 • za I kwartał – styczeń, luty i marzec – 15 marca danego roku;
 • za II kwartał – kwiecień, maj i czerwiec – 15 maj danego roku;
 • za III kwartał – lipiec, sierpień i wrzesień – 15 września danego roku;
 • za IV kwartał – październik, listopad i grudzień – 15 listopada danego roku.

Sposób uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległ zmianie, można dokonywać wpłat gotówką w kasie Urzędu Gminy Dzwola, przelewem na rachunek bankowy (97 9410 1036 2003 3000 0185 0001) lub u sołtysów.

W związku ze zmianą metody ustalania opłat konieczne jest złożenie nowej deklaracji.

WAŻNE!

 1. Wskazane jest aby, nową deklarację złożył faktyczny właściciel nieruchomości – działki na której usytuowany jest budynek mieszkalny.
 1. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, w drodze decyzji zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy metody. Stawka opłaty w decyzji będzie określona dla odpadów niesegregowanych, gdyż tylko osoba składająca deklarację ma możliwość oświadczenia o dokonywaniu selektywnego zbierania odpadów.
 2. Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy Dzwola od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 12.
 3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu gminy Dzwola, niezależnie od ilości wytwarzanych odpadów  oraz częstotliwości ich oddawania.
 4. W przypadku wcześniejszego uregulowania opłaty za miesiąc lipiec lub kolejne miesiące, należy dokonać korekty, do wysokości nowych stawek obowiązujących od 01.07.2019 r.

                                                                                                                                         Wójt Gminy Dzwola

                                                                                                                                       / – /  Wiesław Dyjach