Zwrot części podatku akcyzowego


W dniu 29 kwietnia 2020 r. Wójt Gminy Dzwola  przekazał środki na rachunki bankowe dla rolników w łącznej  wysokości  364 670,83 zł, z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

 

W pierwszym terminie płatniczym 2020 r. wnioski złożyło 766 producentów rolnych, którzy zakupili  364 670,83 litrów oleju napędowego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej limit dopłat do paliwa rolniczego wynosi 100 zł do 1 ha użytków rolnych oraz 30 zł od dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła.

Kolejne wnioski o zwrot podatku akcyzowego rolnicy będą mogli składać od 3 do 31 sierpnia 2020 r.

 Do wniosku należy dołączyć faktury VAT będące potwierdzeniem zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2020 r.