11 marca – Ogólnopolski Dzień Sołtysa


Coroczne święto mające na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę na rzecz społeczności lokalnej.  Sołtysi to osoby publiczne, które na co dzień zajmują się rozwiązywaniem problemów swoich mieszkańców pełniąc służbę na rzecz drugiego  człowieka.

Drodzy Sołtysi, Przewodniczący i Członkowie Rad Sołeckich,

Sołtysi dzisiaj – od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, sołectwa. Sołtys jest wybierany przez zebranie wiejskie. Działalność sołtysa wspiera rada sołecka. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Szczegółowe regulacje uprawnień sołtysa określane są w statucie sołectwa uchwalanym przez radę gminy.

Przypominamy nazwiska osób pełniących funkcję Sołtysa od 1990, w poszczególnych kadencjach: