Ankieta dotycząca elektronizacji usług świadczonych przez Urząd Gminy Dzwola


Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety z poniższego linka.

Ankieta dla mieszkańców gminy ma na celu analizę potrzeb interesantów oraz stanowi jedno z narzędzi uzasadniających realizację (w tym dofinansowanie) projektu „Cyfrowe Lubelskie”. Projekt „Cyfrowe Lubelskie” stanowi kontynuację zrealizowanego w perspektywie finansowej 2007-2013 projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”. Obecne przedsięwzięcie koncentruje się na modernizacji oraz rozbudowie posiadanej infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania, które przyczynić się mają do zwiększenia wykorzystania komunikacji elektronicznej w kontaktach interesariuszy z Urzędem oraz zwiększenia zastosowania TIK w podmiotach publicznych.