Budżet Gminy Dzwola na 2022 rok


Dnia 28 grudnia 2021 roku na XXVI sesji  Radni Gminy Dzwola przyjęli budżet gminy na 2022 rok. Za przyjęciem budżetu głosowało 14 radnych, na 14 obecnych na Sesji. Wraz z uchwałą budżetową radni uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2028. Projekty WPF oraz budżetu gminy zostały przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała dokumenty.

Przyjęty budżet przedstawia się następująco:

Dochody: 32 917 369,37 zł, w tym:

 • dochody bieżące: 25 498 374,62 zł,
 • dochody majątkowe: 7 418 994,75 zł.

 

 

 

Wydatki: 34 181 937,37 zł, w tym:

 • wydatki bieżące: 24 325 693,87 zł,
 • wydatki majątkowe: 9 856 243,50 zł

 

 

Przychody budżetu gminy:1 885 097,00 zł.

Rozchody budżetu gminy: 620 529,00 zł.

 

W ramach dochodów majątkowych w 2022 r. ujęto środki w łącznej kwocie: 4 193 944,75 zł. Są to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z kończącej się perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w wysokości: 9 346 890,46 zł, w podziale na:

Dział: Rolnictwo i łowiectwo: łącznie 876 690,00 zł, w tym:

 • Przebudowa ujęcia wody, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Kocudzy Pierwszej i Branewce, kwota 750 000,00 zł,
 • Wykonanie robót geologicznych na ujęciu wody w Kocudzy Pierwszej, kwota 126 690,00 zł.

Dział: Transport i łączność: łącznie  3 120 549,00zł, w tym:

 • Przebudowa drogi gminnej nr 109004L w m-ci Dzwola w km ok 0+000 do km 0+606,3, kwota 759 849,00 zł,
 • Przebudowa dróg gminnych 108998L oraz 108886L o łącznej długości 1992 mb wraz z przebudową mostu na rzece Branew,  kwota 2 360 700,00 zł.

Dział: Administracja publiczna: łącznie 50 000,00 zł, w tym:

 • Budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Dzwola, kwota 50 000,00 zł.

Dział: Oświata i wychowanie, łącznie 601 846,02 zł, w tym:

 • Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w gminie Dzwola, kwota 601 846,02 zł.

Dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łącznie kwota  4 697 805,44 zł, w tym:

 • Montaż Instalacji OZE na terenie Gminy Dzwola, kwota 3 568 922,87 zł,
 • Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie Dzwola, kwota 1 128 882,57 zł.

 

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Dzwola otrzyma dofinansowanie w wysokości 9 975 000,00 zł na realizację dwóch inwestycji:

 • Przebudowa ujęcia wody, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Kocudzy Pierwszej i Branewce w kwocie: 7 125 000,00 zł,
 • Przebudowa dróg gminnych 108998L oraz 108886L o łącznej długości 1992 mb wraz z przebudową mostu na rzece Branew, w kwocie 2 850 000,00 zł.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Powiat Janowski otrzymał środki w wysokości 14 250 000,00 zł na zadanie które będzie realizował w porozumieniu i na terenie Gminy Dzwola i Gminy Chrzanów pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2811L Dzwola-Goraj w lokalizacji od km 0+000 do km 6+656”. Na terenie Gminy Dzwola będzie to odcinek długości 3,935 km. Udział finansowy wynosi:

 • kwota 8 484 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład,
 • kwota 469 353,04 zł – pomoc finansowa Gminy Dzwola,
 • kwota 18 443,42 zł – środki budżetu Powiatu Janowskiego.

Uwarunkowania, które wpłynęły na kształt zadań inwestycyjnych gminy, to przede wszystkim otrzymane dofinansowania na większości wszystkie zadania inwestycyjne.

Część zadań została przesunięta do realizacji z roku 2021, w wyniku złożonych i wydłużających się procedur przetargowych.

Od 1 czerwca 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmuje realizację programu Rodzina 500+, w wyniku czego dotacja z budżetu państwa na ten cel zmniejszyła się w 2022 roku w stosunku do roku 2021 o kwotę 3,5 mln. zł. Nie spowoduje to realnego ubytku w kasie gminy, gdyż za zmniejszeniem dochodów pójdzie zmniejszenie wydatków.

Przyjęty przez Radę Gminy Dzwola budżet to bezpośrednia odpowiedź na oczekiwania naszych mieszkańców, to konkretne działania, które już w niedługim czasie będą widoczne. Budżet roku 2022 jest realistyczny, stabilny i uwzględniający obecną sytuację gospodarczą w kraju a jednocześnie jest to budżet wymagający konsekwencji w działaniu przy nieustającym monitorowaniu sytuacji oraz dyscypliny w jego realizacji.

Rusza druga edycja Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Programu Polski Ład i oczywiście gmina zamierza aplikować o kolejne środki na inwestycje dotyczące przebudowy dróg, chodników oraz inne zadania należące do kompetencji gminy.

Wśród najważniejszych inwestycji wieloletnich zaplanowanych do realizacji w 2022 roku, są: