Dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek OSP spoza KSRG


W dniu 23 grudnia 2021 r. Gmina Dzwola zakupiła kolejny sprzęt oraz wyposażenie specjalne dla jednostek OSP spoza Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Zakup powyższego sprzętu był możliwy dzięki uzyskanej przez Gminę dotacji ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości zakupiono niżej wymieniony sprzęt.

Dla jednostki OSP w Konstantowie: Quad 4×4 – dodać tutaj należy, że jest to pierwszy tego typu pojazd na terenie powiatu janowskiego, który będzie na stanie jednostki OSP.

Dla jednostki OSP w Kocudzy Dolnej:

  1. hełmy strażackie Vulcan z latarkami – 8 szt.;
  2. buty specjalne 428 – 8 par;
  3. kominiarki specjalne – 8 szt.;
  4. radiotelefon Motorola DP4600e – 1 szt.

Dla jednostki OSP w Kocudzy Drugiej: dwa radiotelefony Motorola DP4600e.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z zawartą umową nr DFS-V.7211.501.2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Dzwola wyniosło 50 000,00 zł, natomiast wkład własny Gminy Dzwola wyniósł 2200,00 zł.

Zgodnie z wymogami umowy sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

Po raz kolejny dziękujemy za wsparcie Panu Janowi Kanthakowi – Sekretarzowi stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, który przyczynił się do uzyskania dotacji.