Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg gminnych w Kocudzy Drugiej


W dniu 10 marca 2022 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach wraz ze Skarbnik Gminy Anetą Gilas podpisali umowę o dofinansowanie dla Gminy Dzwola w kwocie 246 801,38 zł na “Przebudowę dróg gminnych nr 109012L w km 0+977 do km 1+280 oraz 109010L w km 0+000 do km 0+300 w miejscowości Kocudza Druga”.

 

W ramach tego zadania wykonane zostanie wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogowej wraz z regulacją łuków poziomych oraz pionowych. Na całym odcinku 603 m przewidziano wykonanie korekty szerokości drogi z jej regulacją do 3,5m. Istniejące pobocza zostaną dostosowane do projektowanej niwelety drogi i wykonane jako utwardzone z kamiennego kruszywa łamanego. Dodatkowo zostanie wykonana mijanka oraz zamontowane zostaną 4 szt. hybrydowych lamp oświetlenia drogowego. Dla przedmiotowej inwestycji zostały otwarte oferty w postępowaniu. Szczegóły tutaj.