nologo

Branewka – myjnia bezdotykowa w centrum wsi

Witam,

Dowiedziałem się, że w mojej miejscowości (Branewka) powstanie myjnia bezdotykowa.
Ma się ona znaleźć w samym środku wsi, w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej.
Moje obawy dotyczą wypuszczania mniejszych dzieci na dwór – ciężko jest upilnować by nie wychodziły na ulicę, a myjnia spowoduje wzmożony ruch samochodów – taka inwestycja znacznie zwiększa szanse wypadku drogowego.
Dodatkowo w Internecie można przeczytać sporo artykułów ludzi mieszkających blisko takich myjni, skarżą się oni na całodobowy hałas i nieprzyjemny zapach w odległości nawet do kilkuset metrów od myjni.

Czy takie inwestycje nie powinny powstawać na uboczu z dala od zabudowy mieszkalnej,
zwłaszcza jeśli w okolicy jest sporo (jak na tak małą wioskę) małych dzieci?

Pozdrawiam.


Szanowny  Pan

Szanowny Panie, odpowiadając na pytanie zadane w ramach udostępnionego na stronie internetowej Gminy Dzwola formularza „zadaj pytanie wójtowi”, odnośnie planowanej budowy myjni bezdotykowej w miejscowości Branewka, niniejszym pragnę wyjaśnić, że planowana inwestycja nie będzie znajdować się na terenie należącym do Gminy Dzwola, stąd też Gmina nie posiada żadnych środków prawnych, aby zatrzymać inwestycje na prywatnej nieruchomości.

Inwestycja polegająca na budowie myjni nie jest inwestycją celu publicznego i informacje jej dotyczące nie mogą być podawane do publicznej wiadomości wszystkim zainteresowanym, mogą być udzielane tylko stronom postępowania. Ponadto dane osobowe zarówno inwestora jaki pozostałych stron postępowania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) podlegają ochronie i nie mogą być upubliczniane.

Jeżeli jest Pan stroną prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy to zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem może się Pan zapoznać z dokumentami zgromadzonymi w niniejszej  sprawie oraz zgłaszać ewentualne zastrzeżenia i wnioski, mogące mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. W przypadku gdy nie będzie się Pan zgadzał z wydaną decyzją, to przysługuje Panu prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Ponieważ zasady usytuowania, posadowienia obiektów, wyposażenia w niezbędne urządzenia techniczne reguluje ustawa Prawo budowlane i akty wykonawcze do tej ustawy min. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.) to uwagi i zastrzeżenia dotyczące tych spraw nie mogą być rozpatrywane na etapie decyzji o warunkach zabudowy wydawanej w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym bowiem nie są w kompetencji tut. organu.

Ponadto wskazać należy, że wniosek o wydanie pozwolenia na budowę obiektu będzie rozpatrywany przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim i w toku postępowania rozważane będą wszelkie aspekty planowanej inwestycji, również te związane z ewentualnymi immisjami na nieruchomości sąsiednie. Co więcej, jeżeli właściciele działek sąsiednich zgodnie z posiadanymi przez organ danymi technicznymi, będą narażeni na jakiekolwiek immisje pochodzące z planowanej inwestycji, to będą brać udział w tym postępowaniu w charakterze strony. Z kolei ewentualne przekroczenia hałasów już podczas użytkowania myjni należeć będą do kompetencji organów ochrony środowiska.


nologo

Troska o mir domowy oraz środowisko naturalne

Dzień dobry,

Moje pytanie dotyczy planowanej budowy myjni samochodowej w miejscowości Branewka.

Czy takie inwestycje są wskazane w pobliżu przepływającej rzeki?

Czy wszelkie chemiczne środki myjące wraz z deszczem lub powietrzem (jako “bryza” i wszelkiego rodzaju opary) nie przedostaną się do wody i nie zniszczą małego ekosystemu?

Czy opary z tych środków nie wpłyną negatywnie na komfort życia mieszkających w pobliżu rodzin? A zwłaszcza małych dzieci?

Osobiście uważam, że praca takiej myjni zaburzy możliwość wypoczynku na świeżym powietrzu, a powstające hałasy nie pozwolą (również w porze nocnej) na pełne korzystanie z “uroków wsi”.

 

Z góry dziękuję za odpowiedź,

Pozdrawiam


Dzwola, dnia 16 czerwca 2021 roku

                                                                                                                                                                                              Szanowna/y  Pan/i

Szanowna/y Pani/e,

w odpowiedzi na Pani/ńskie pytanie z dnia 9 czerwca 2021 roku dotyczącej budowy myjni samochodowej uprzejmie informuję, że w przypadku złożenia wniosku o ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie bezdotykowej myjni samochodowej, jest on rozpatrywany zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), a strony postępowania strony są zawiadamiane o jego wszczęciu jak również o możliwości zapoznania się z dokumentami zgromadzonymi w sprawie oraz zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń i wniosków, mogących mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Stronami postępowania poza inwestorem jest właściciel działki na której ma być realizowana inwestycja oraz właściciele działek sąsiednich. Prawo do zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń i wniosków przysługuje tylko stronom postępowania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839) budowa myjni samochodowej nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Ewentualny wpływ inwestycji na środowisko naturalne, wody powierzchniowe oraz nieruchomości sąsiednie zawsze jest analizowany przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy. Projekt decyzji o warunkach zabudowy opracowuje uprawniony architekt, a sporządzony projekt decyzji podlega uzgodnieniom stosownie do przepisów art. 53 ust. 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z właściwymi organami w szczególności: Dyrektorem Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Stalowej Woli,  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie, Ministrem Klimatu i Środowiska oraz Starostą Janowskim. Po uzyskaniu przewidzianych prawem uzgodnień Wójt Gminy Dzwola wydaje decyzję o warunkach zabudowy. W przypadku gdy któraś ze stron postępowania nie zgadza się z wydaną przez Wójta Gminy Dzwola decyzją, ma prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Z poważaniem

Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola


nologo

Nowa oczyszczalnia ścieków przy szkole w Kocudzy

Szanowny Panie Wójcie,
Przeglądając stronę BIP Gminy Dzwola zwróciłem uwagę na przetarg na oczyszczalnię ścieków przy szkole w Kocudzy. Oferty na wykonanie już złożone. Świetna informacja bo inwestycja bardzo potrzebna. Jednak rozwiązanie (umiejscowienie) tej oczyszczalni jest, wg mnie, trochę niefortunne ponieważ jest zlokalizowana w znacznej części na boisku do piłki nożnej i bieżni do biegania.
Czy przewidziana jest inna lokalizacja dla boiska do piłki nożnej i bieżni? Czy może jest przewidziane jakieś inne rozwiązanie z odtworzeniem boiska i bieżni?
Jeśli nie ma zamysłów na nową lokalizację lub inne odtworzenie boiska i bieżni to rodzi się pytanie czy nie można było zastosować innej technologii oczyszczania ścieków – zajmującej mniejszą powierzchnię?
Nie zniechęcajmy dzieci do uprawiania sportu i tak za dużo czasu spędzają przed komputerami i smartfonami.
W wyrazami szacunku
Marek Malec


Dzwola, dnia 06.05.2021 r.

Sz. P. Marek Malec

W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, iż prace nad realizacją projektu budowlanego na „Budowę hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzwola” zostały rozpoczęte w miesiącu styczniu 2018 roku i wszelkie założenia dot. rodzaju oczyszczalni oraz technologii oczyszczania ścieków zostały podjęte w tym czasie. Lokalizacja przedmiotowej oczyszczalni jak Pan słusznie zauważył znajduje się w pewnej części na istniejącym boisku i bieżni do biegania. Po wykonaniu inwestycji Dyrektor Zespołu Szkół poczyni odpowiednie kroki, aby boisko i bieżnię zlokalizować na placu szkolnym w sposób umożliwiający w odpowiedni sposób na korzystanie z tego przez dzieci i młodzież. Nadmienię również, że technologia oczyszczania ścieków przyjęta w projekcie jest metodą nowatorską i korzystną dla Gminy Dzwola dlatego, że m.in. do przedmiotowej oczyszczalni ścieków będzie można zrzucać ścieki pochodzące z budynków użyteczności publicznej, co przyczyni się do zmniejszenia kosztu wywozu nieczystości ścieków z w/w budynków.

Z poważaniem

Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola


nologo

„doga w Krzemieniu”

Panie Wojcie dlaczego zepsuł Pan drogę w Krzemieniu drugim od remizy do krajówki, nie dość że na jej końcu są takie doły że trzeba zęby trzymać to teraz jeszcze wstawił Pan (czy kto) dwie przeszkody. Po co a jeżeli to już chyba nie na tej drodze a może na tych bocznych. Teraz trzeba hamować i trzymać się kierownicy a tak się ładnie jeździło. Po co to, kto na to zezwolił. A tą końcówkę też mógłby Pan zrobić po ludzku.


Dzwola, 19.01.2021 r.

Sz. P. Ciekawy

Szanowny Panie

W odpowiedzi na Pana pytanie: „…dlaczego zepsuł Pan drogę w Krzemieniu drugim…, wstawił (czy kto) dwie przeszkody…” informuję, iż zgodnie z wnioskiem mieszkańców Krzemienia Drugiego podjętym na zebraniu sołeckim w dniu 27 września 2019 r. uznając wniosek za zasadny i poprawiający bezpieczeństwo użytkowników dróg, realizując przedmiotowy wniosek na drodze gminnej nr 108996L („wygon rożkowski”) została wprowadzona nowa organizacja ruchu drogowego z niezbędnym oznakowaniem, m.in. znakami U-16, tj. progami zwalniającymi. Na skrzyżowaniu dróg gminnych 108996L („wygon rożkowski”) oraz 108995L (od mleczarni w kierunku Majdanu) przed wprowadzeniem tej organizacji ruchu drogowego dochodziło do niebezpiecznych sytuacji drogowych ze względu na ograniczoną widoczność użytkowników drogi 108995L. Ustawienie progów zwalniających znacznie sytuację poprawiło, czyli bezpieczeństwo na drodze zostało podniesione, co również ma odzwierciedlenie w głosach mieszkańców.

W odniesieniu do Pana zapisów, cyt. „…nie dość że na jej końcu są takie doły że trzeba zęby trzymać… A tą końcówkę też mógłby Pan zrobić po ludzku.” informuję, iż wójt poprzedniej kadencji przygotowując dokumentację techniczną jak i postępowanie przetargowe dla inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 108996L dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krzemień Drugi. Krzemień Drugi – Dr. Krajowa nr 74 od km 1+414 do km 1+835” nie zadbał o to, aby odpowiedni zjazd z drogi krajowej nr 74 mógł być wykonany, skutkiem czego bezpieczeństwo użytkowników drogi, nie zostało należycie zabezpieczone. Dla potwierdzenia tego faktu, poniżej plan sytuacyjny powyższej inwestycji.

Informuję, iż w obecnym czasie prowadzone są prace przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie dot. „Rozbudowy drogi krajowej nr 74 na odcinku Janów Lubelski – Frampol od km 213 + 106 (km istn. 213 + 106) do km 224 + 948 (km istn. 225 + 014)” w związku z powyższym dbając o finanse publiczne, podjąłem decyzję, iż wykonanie obecnie zjazdu z drogi krajowej nr 74 na drogę gminną nr 108996L („wygon rożkowski”) jest niezasadne, a pieniądze publiczne wydane na projekt i jego wykonanie byłyby wydane niegospodarnie. Przemawia za tym fakt, iż inwestycja rozbudowy drogi krajowej nr 74 zostanie rozpoczęta na przełomie lat 2021/2022, a skrzyżowania i dojazdy na poszczególne drogi gminne zostaną przeprojektowane i wykonane, na co przedkładam poniżej projekt rozbudowy drogi krajowej nr 74.

PLAN SYTUACYJNY

droga

legenda

Z poważaniem

Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola.


nologo

Dostęp do boiska wielofunkcyjnego w Kocudzy Pierwszej

Szanowny Panie Wójcie,
Czy istnieje możliwość aby jedna z bram od strony południowej przy ZS w Kocudzy była cżęściowo otwarta?
W chwili obecnej obydwie bramy są “zamurowane” a dzieci chcący skorzystać z boiska wielofunkcyjnego muszą przechodzić przez nie górą lub przeczołgiwać się pod płotem. Boisko to, jest jedną z niewielu rozrywek z tej miejscowości. Wydaje mi się, że dostęp do niego nie powinien być utrudniony lecz zachęcający do uprawiania sportu.
Byłem jakiś czas temu w tej sprawie u Pani Dyrektor ZS. Przez jakiś czas brama była uchylona. Po pewnym czasie została zamknięta.
Z góry dziękuję za ułatwienie uprawiania dzieciom sportu.

Z wyrazami szacunku
Marek Malec


Gmina Dzwola

                                                                           Sz. P.

                                                                                      Marek Malec

Szanowny Panie,

przedstawiam odpowiedź na pytanie z dnia 3 sierpnia 2020 roku informuję, iż została przygotowana przez Panią Dyrektor Zespołu Szkół w Kocudzy.

                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                                   Wójt Gminy Dzwola                                                                                                                                  Wiesław Dyjach

 

 

W odpowiedzi na zapytanie Pana Marka Malca, dyrektor Zespołu Szkół w Kocudzy informuje, iż otwarta jest brama od strony północnej, przez którą dzieci oraz młodzież swobodnie mogą przejeżdżać i korzystać z udostępnionego boiska wielofunkcyjnego. Zamknięcie bram od strony południowej podyktowane było ograniczeniem swobodnego wejścia na teren szkoły niepożądanych osób np. w stanie nietrzeźwym, zanieczyszczaniem go i niszczeniem oraz  związane było z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi, które zaczęły obowiązywać po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Rozmowa, o której wspomina Pan Malec w zapytaniu do Wójta Gminy Dzwola dotyczyła zamontowania furtki w jednej z bram Zespołu Szkół w Kocudzy. Jednak moim zdaniem nie jest to konieczne, gdyż w czasie roku szkolnego wszystkie bramy są otwarte do późnych godzin popołudniowych. Zamontowana furtka  byłaby tak samo jak bramy, zamykana po zajęciach w ramach zabezpieczania mienia szkolnego, a taki obowiązek  spoczywa na dyrektorze szkoły.

Jednakże aby ułatwić uprawianie sportu dzieciom, które mieszkają od strony południowej szkoły i nie mogą dojść lub dojechać rowerem do bramy północnej, została na nowo uchylona jedna z bram południowych.

Z wyrazami szacunku

Bożena Dubiel-Czochra

Dyrektor Zespołu Szkół w Kocudzy


nologo

Fotowoltanika

Szanowny Panie Wójcie

Pytanie o instalacje fotowoltaiczne kiedy będą realizowane ?


Szanowny Panie Andrzeju!

W dniu 21 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę ocenionych wniosków, oraz wybrał do dofinansowania projekty (uchwała ZWL nr CXXXVII/2721/2020), w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie Gminy Dzwola, pn. „MONTAŻ INSTALACJI OZE NA TERENIE GMINY DZWOLA” zarejestrowany pod numerem RPLU.04.01.00-06-0004/19 znajduje się na 95 miejscu z liczbą 98 punktów na liście ocenionych projektów w ramach przedmiotowego konkursu.

Zgodnie z deklaracją władz Województwa Lubelskiego dofinansowanie otrzymają wszyscy beneficjenci, którzy otrzymali 98 punktów podczas oceny merytorycznej.

Mając na uwadze powyższe, montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Dzwola zostanie rozpoczęty po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Z poważaniem

   Wiesław Dyjach    
Wójt Gminy Dzwola

 


nologo

Pierwsza pomoc w Szkołach Podstawowych

Szanowny Panie Wójcie,

Sądzę, że dobrym rozwiązaniem byłoby wysyłanie potwierdzenia otrzymania pytania od mieszkańca na podanego przez niego maila (podawanego przy zadawaniu pytania). Nie uważa Pan?

Być może moje pytanie było zadane na początku 2020. Nie pamiętam. Uprzejmie proszę aby Pana pracownik, delegowany do obsługi tej fajnej usługi, sprawdził dokładnie skrzynkę odbiorczą.

Wydaje mi się, że Pana odniesienie do mojego nie wysłanego pytania jest wystarczające. Zapewne jest to tylko przypadkowy zbieg okoliczności.

Czy zamierza Pan, jako przełożony Dyrektorów Szkół Podstawowych, zarządzić im zapewnienie określonej liczby pracowników z odbywanym cyklicznie szkoleniem z pierwszej pomocy? Czy jednak rodzice sami powinni starać się o to osobiście u Dyrektorów Szkół Podstawowych?

Z wyrazami szacunku

Marek Malec

PS (serdecznie dziękuję za mapę z oddziaływaniem wiatraków – jest świetna).


 

                                                                                                                        Pan Marek Malec

W odpowiedzi na zadane przez Pana pytanie dotyczące: „Pierwsza pomoc w szkołach podstawowych”, po rozpoznaniu sytuacji we wszystkich czterech szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzwola niniejszym pragnę poinformować, że wszyscy pracownicy szkół tj. nauczyciele, pracownicy obsługi i administracyjni są przeszkoleni z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie przez instytucje uprawnione do takiego szkolenia. Obowiązek dbania o to, aby pracownicy mieli aktualne przeszkolenie z pierwszej pomocy spoczywa na dyrektorze szkoły, który organizuje takie szkolenie.

Informuję jednocześnie, iż pytania z formularza Zadaj pytanie Wójtowi są automatycznie rejestrowane na oddzielne skrzynce, niestety program antywirusowy czasem umieszcza wiadomości w folderze SPAM. Potwierdzenia są wysyłane automatycznie w przypadku gdy nadawca zaznaczy odpowiednią opcję.

                                                                                                           Z poważaniem

                                                                                                                                            Wójt Gminy Dzwola                                                                                                                                                Wiesław Dyjach


nologo

Wiatraki

Szanowny Panie Wójcie,

Czy istnieje możliwość umieszczenia na stronie Gminy Dzwola mapy ewidencyjnej z naniesionym usytuowaniem planowanych wiatraków oraz strefą oddziaływania 10H?

Wydaje mi się, że byłoby to bardzo pomocne mieszkańcom planującym budowę nowego domu. Na pewno ucieszyli by się również ludzie planujący zakup działki na terenie naszej gminy.

Gdyby taka mapa pojawiła się na stronie internetowej, szybko i w łatwy sposób można byłoby zweryfikować możliwość wybudowania domu w wymarzonym przez kogoś miejscu.

Jeśli istnieje taka możliwość to z góry uprzejmie dziękuję. W przypadku braku sposobności takiego rozwiązania, proszę o podanie powodów.

W wyrazami szacunku

Marek Malec

PS (jaki jest powód braku odpowiedzi na moje ostatnie pytanie, zadane w 2019, odnośnie pierwszej pomocy w szkołach?)


Dzwola, dnia 22 maja 2020 roku

                                                                                               Szanowny Pan

                                                                                               Marek Malec

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pańskie pytanie z dnia 18 maja 2020 roku uprzejmie informuję, że poglądowa mapa ewidencyjna części Gminy Dzwola przedstawiająca lokalizację elektrowni wiatrowych planowanych do realizacji oraz strefę dziesięciokrotności ich całkowitej wysokości tzw. 10H, została umieszczona na stronie internetowej Gminy Dzwola w zakładce studium pod linkiem https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=317&p1=szczegoly&p2=1513857. Należy zaznaczyć, że zaprezentowana mapa ma jedynie charakter orientacyjny i na jej podstawie nie należy przesądzać czy w danym miejscu można uzyskać warunki zabudowy dotyczące budynku mieszkalnego czy też nie, gdyż każda sprawa traktowana jest indywidualnie, a warunki zabudowy ustalane są w drodze decyzji poprzedzonej analizą urbanistyczną. W przypadku otrzymania decyzji odmownej inwestorowi służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu.

Informuję również odnośnie braku odpowiedzi na pytanie dot. pierwszej pomocy w szkołach, iż w 2019, w skrzynce odbiorczej z Pana adresu nadawczego, znajdują się 2 pytania dot. wiatraków (na które zostały udzielone odpowiedzi), na skrzynce odbiorczej brak pytanie dot. pierwszej pomocy w szkołach.

Zgodnie z przepisami Karta Nauczyciela:  art. 6. pkt 1 Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę natomiast art. 7 ust. 2 pkt 6 Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Dyrektorzy poszczególnych szkół posiadają stosowne pełnomocnictwa do działania w imieniu jednostki. Zapewniam, że jeżeli pytanie zostanie skierowane postaram udzielić merytorycznej odpowiedzi.

                                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                                                            Wójt Gminy Dzwola                                                                                                                                                Wiesław Dyjach

 

 

 


nologo

Wiatraki

Szanowny Panie Wójcie,

Uprzejmie dziękuję za odpowiedź na temat pozwolenia na budowę wiatraków. Streszczenie ustawy nie było konieczne. Chodziło mi bardziej o odpowiedź czy Gmina przystąpiła do procedury sporządzania MPZP w związku z decyzją pozwolenia na budowę wiatraków (jeśli jest prawomocna)? Jeżeli nie przystąpiła to kiedy przystąpi i czy się wyrobi do połowy 2022? Wskazane byłoby mocne skupienie na temacie bo jak Pan słusznie zauważył od połowy 2019 na newralgicznych terenach nie powinny być wydawane WZ-tki.

Z wyrazami szacunku

Marek Malec


                                                                                   Sz. P.

                                                                                               Marek Malec

 

            Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pańskie pytanie z dnia 17 grudnia 2019 roku informuję, że Gmina Dzwola planuje rozpoczęcie procedury zmierzającej do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów objętych ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 654, z późn. zm.). Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego leży w kompetencjach Rady Gminy Dzwola.

Jednocześnie informuję, że w sejmie prowadzone są prace nad zmianą ww. ustawy. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz przebieg procesu legislacyjnego dostępne są pod poniższym linkiem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=141.

                                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                                                                            Wójt Gminy Dzwola                                                                                                                                                Wiesław Dyjach


nologo

Wiatraki

Szanowny Panie Wójcie,

Temat wiatraków w naszej gminie był w pewnym momencie bardzo głośny. Obecnie nie wywołuje już takich emocji. Czy słusznie? Natrafiłem ostatnio w internecie na ciekawy artykuł (link:   https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/problem-z-wuzetkami-w-gminach-gdzie-sa-farmy-wiatrowe,134871.html  ). Z tego co mi wiadomo to Gmina Dzwola nie posiada MPZP. Jeśli w/w wiatraki powstaną i będą miały np. 200 m wysokości to słynne 10H będzie dla części gminy problematyczne.

Moje pytanie: czy jest wydana (lub będzie wydana) decyzja pozwolenia na budowę wiatraków? Jeśli nie ma i nie będzie to przepraszam za zajmowanie cennego czasu. Natomiast jeśli jest lub będzie, to jak wynika z ustawy należy do połowy 2022 uchwalić w tych miejscach MPZP. A może jakieś inne rozwiązanie żeby ludzie mogli w przyszłości budować domy w strefie ochronnej?

Z wyrazami szacunku

Marek Malec


Gmina Dzwola

Dzwola 168

23-304 Dzwola

                                                                                                                                  Sz. P.

                                                                                                                                                  Marek Malec

 

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pytanie z 1 grudnia 2019 roku informuję, że zgodnie z informacjami posiadanymi przez Wójta pozwolenia na budowę farmy wiatrowej zostały wydane na rzecz inwestora.

Ponadto zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy odległościowej postępowania w przedmiocie wydania decyzji WZ, dotyczące budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, wszczęte po dniu wejścia w życie ustawy (16 lipca 2016) prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Wobec tego nie jest już obecnie możliwe z uwagi na upływ tego terminu wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, o ile nie jest spełniony warunek, o którym  mowa w art. 4 ust. 1 ustawy odległościowej, czyli odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane budynki mieszkalne albo budynki o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa od elektrowni wiatrowej musi być równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej). Jednak zgodnie z art. 4 ust 3 ww. ustawy, odległość ta nie jest wymagana przy przebudowie, nadbudowie, rozbudowie, remoncie, montażu lub odbudowie budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa.

Zgodnie jednak z art. 15 ust. 8 rzeczonej ustawy w ciągu 72 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, a zatem do dnia 16 lipca 2022 r. dopuszcza się uchwalanie planów miejscowych przewidujących lokalizację budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, na podstawie przepisów dotychczasowych, czyli bez konieczności spełnienia warunku przywołanego powyżej art. 4 ust. 1 ustawy.

                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                                              Wójt Gminy Dzwola                                                                                                                                              Wiesław Dyjach