Fundusz Sołecki 2020


Mieszkańcy Gminy Dzwola po raz kolejny zadecydują o przeznaczeniu środków w ramach Funduszu Sołeckiego. We wrześniu 2019 roku odbędzie się cykl corocznych zebrań sołeckich.  Na funkcjonowanie oraz zadania sołectw, w budżecie gminy na 2020 rok, zapewniona zostanie kwota 372.586,44. zł.  W przyszłym roku, sołectwa otrzymają na zadania własne od ponad 10 tys. zł do prawie 40 tys. zł, kwoty te uzależnione są od ilości mieszkańców w sołectwie.

Z propozycją wniosku wydatkowania środków z Funduszy Sołeckiego wystąpić może sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Przyjęcie wniosku następuje w drodze uchwały Zebrania Wiejskiego, która zapada zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym (liczba głosów „za” jest większa od liczby głosów „przeciw”).

Fundusz sołecki w Gminie Dzwola pełni funkcję budżetu obywatelskiego stosowanego w miastach. Różnica polega na tym, że w ramach funduszu to Mieszkańcy każdego z sołectw proponują, a następnie wybierają projekty do realizacji podczas zebrania wiejskiego. Wójt sprawdza jedynie, czy te zadania mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy.

Zachęcamy wszystkich Mieszkańców Gminy do zgłaszania sołtysom swoich pomysłów i do udziału w tegorocznych zebraniach soleckich.