Program „Posiłek w szkole i w domu”


Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzemieniu im. „Ks. Jana Twardowskiego”   otrzyma wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” .

 

 

Dotyczy on wspierania w latach 2019 – 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. 

Po wybraniu przez szkołę potrzebnego sprzętu na doposażenie stołówki, Dyrektor Zespołu Szkół w Krzemieniu przygotował wstępny wniosek wraz z wykazem niezbędnego doposażenia kuchni i jadalni. Następnie Wójt Gminy, jako organ prowadzący przygotował wniosek do Wojewody Lubelskiego wraz z wykazem szkół objętych wnioskiem, który to komplet dokumentów został przedłożony w Lubelskim Kuratorium Oświaty. 

Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego w ramach rządowego Programu było zapewnienie przez organ prowadzący, wkładu własnego w wysokości, co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa. 

W dniu 2 czerwca 2020 r. został opublikowany wykaz organów prowadzących szkoły, wraz ze szkołami, które otrzymały wsparcie w ramach tego programu. Koszt całkowity realizacji zadania to 65 771,31 zł, z tego wnioskowana kwota wsparcia finansowego z budżetu państwa wyniesie 52 617,05 zł, wkład własny finansowy organu prowadzącego wyniesie 13 154,26 zł. 

Otrzymane wsparcie finansowe zostanie wykorzystane na zakup doposażenia i poprawę standardu istniejącej stołówki szkolnej w nowoczesny, niezbędny sprzęt pozwalający na sprawne przygotowywanie i wydawanie posiłków dla uczniów.