Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Dzwola


W dniu 2 maja 2024 roku zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Lublinie II odbyła się pierwsza inauguracyjna Sesja Rady Gminy Dzwola kadencji 2024-2029. Wójt Gminy Dzwola Pan Wiesław Dyjach wybrany przez Mieszkańców Gminy Dzwola na kolejną kadencję oraz 15 radnych złożyli ślubowania.

W nowej radzie zasiedli: Aneta Baciur, Józef Bączek, Jan Blacha, Krzysztof Dyjach, Beata Fiedorek, Monika Karwatowska, Marcin Marchut, Krzysztof Mazur, Agnieszka Oleszko, Monika Papierz, Jan Piecyk, Anna Rawska, Józef Rycerz, Stanisław Szuba, Alina Świś.

Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Do momentu wyboru przewodniczącego rady pierwszą sesję nowo wybranej rady prowadził najstarszy wiekiem radny obecny na sesji – Pan Józef Bączek.

Po otwarciu sesji uroczyście odsłuchano hymn państwowy. Następnie, Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Dzwoli Pani Aneta Gilas wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnych. Stosownie do w art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Radni złożyli ślubowanie i przystąpili do wykonywania mandatu radnego, stwierdzono quorum.

Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Dzwoli wręczyła Wójtowi zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Dzwola, po czym Wójt Pan Wiesław Dyjach zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym złożył wobec Rady Gminy Dzwola uroczyste ślubowanie, obejmując tym samym urząd Wójta Gminy Dzwola.

7 kwietnia w pierwszej turze wyborów samorządowych największą liczbę głosów 2 266, na ogólną liczbę 2 756 ważnie oddanych  głosów, co stanowi 82,22%, uzyskał kandydat Wiesław Dyjach – od 2018 roku pełniący funkcję wójta. Po złożeniu ślubowania i przyjęciu gratulacji, w swoim wystąpieniu podziękował za okazane zaufanie i życzliwość. Podkreślił, iż uzyskany wynik to dowód społecznego zaufania, ale też uznania dla codziennej pracy w samorządzie Gminy Dzwola. Co bardzo ważne zaznaczył wyraźnie, iż wspólnie z wszystkimi radnymi, zamierza kontynuować pracę na rzecz rozwoju Gminy Dzwola poprzez realizację zamierzonych planów.

Realizując przyjęty przez Radnych dalszy porządek obrad w głosowaniu tajnym przeprowadzonym przez komisję skrutacyjną, radni spośród siebie wybrali Przewodniczącego Rady – zaufali doświadczeniu Pana Marcina Marchuta, który w ubiegłej kadencji pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady. Po wyborze na Przewodniczącego Rady Pan Marcin Marchut przejął prowadzenie dalszej części obrad. Zgodnie ze Statutem Gminy Dzwola Rada Gminy Dzwola wybiera dwóch Wiceprzewodniczących. W nowej kadencji również w głosowaniu tajnym, zostali na Wiceprzewodniczących wybrani radna Pani Alina Świś oraz radny Pan Józef Rycerz.

W dalszej części posiedzenia radni powołali składy osobowe komisji stałych Rady Gminy Dzwola oraz ustalili wysokość i zasady przyznawania diet dla radnych jak również wynagrodzenie Wójta Gminy Dzwola. Podjęta została także uchwała wprowadzająca zmiany w uchwale budżetowej na 2024 rok.

Pan Wójt przedstawił informację o realizowanych obecnie projektach inwestycyjnych.

Na tym zakończono pierwsze posiedzenie Rady Gminy Dzwola – kadencja IX.