Informacja – debata nad Raportem o stanie Gminy Dzwola


Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Dzwola przedstawia Raport o stanie Gminy Dzwola za 2019 rok.

 

Raport o stanie Gminy Dzwola został przekazany Radnym Gminy Dzwola oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzwola  i stronie www Gminy Dzwola w dniu 27 maja 2020 roku.

Na XIV sesji Rady Gminy Dzwola zaplanowanej na dzień 30 czerwca 2020 roku (wtorek), odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Dzwola za 2019 rok.

W debacie nad Raportem zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, głos mogą zabierać mieszkańcy gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 (art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym).

Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami, co najmniej 20 osób, należy złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Dzwola, w sekretariacie Urzędu Gminy Dzwola (w godzinach pracy Urzędu), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. do 29 czerwca 2020 r. do godz. 15:30.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń.

W załączeniu proponowany wzór zgłoszenia: zgłoszenie