Raport o stanie Gminy Dzwola za 2019 rok


Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy Dzwola, zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Dzwola raport o stanie gminy. Raport o stanie Gminy Dzwola za 2019 rok został opracowany i stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 58/2020 Wójta Gminy Dzwola z dnia 27 maja 2020 r., będzie przedmiotem debaty podczas najbliższej sesji Rady Gminy Dzwola (planowany termin sesji: 26 czerwca 2020 r.).

Wówczas Radni, oprócz głosowania nad absolutorium dla Wójta, będą głosowali w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Dzwola za 2019 rok, zabierają głos Radni oraz Mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącej Rady Gminy Dzwola. Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym, liczba Mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15. Wzór zgłoszenia w załączeniu.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dzwola, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie Gminy Dzwola, do godziny 15.30. Termin sesji, na której będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy Dzwola i zostanie przeprowadzona nad nim debata, zostanie dokładnie ustalony i podany w odrębnym komunikacie. Wraz z szczegółowym program sesji oraz godziną rozpoczęcia.

Raport jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzwola: https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/ w zakładce Menu podmiotowe > Wójt Gminy Dzwola > Raport o stanie gminy.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem i do wzięcia udziału w debacie.

Zarządzenie 58 2020