Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej


Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566, z późn. zm.), wprowadziła od 1 stycznia 2018 r. istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce.

 

Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Ustawa nakłada na Wójta Gminy Dzwola obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy ustala, że wysokość opłaty nalicza się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, która została zabudowana w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2, do Wójta Gminy Dzwola dostarczając wypełnione oświadczenie w zakresie punktu 1 ÷ 3. Pozostali władający składają oświadczenie wypełniając pkt 1. 

Oświadczenie dostępne jest poniżej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzwola, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 15.

Wójt Gminy Dzwola, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację, w kasie Urzędu Gminy Dzwola lub na rachunek bankowy urzędu, wskazany w informacji. Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych     z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

  1. a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
  2. b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
  3. c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Szczegółowe  informacje dostępne w Urzędzie Gminy Dzwola, pok. nr 15.

                                                                                                                                    Wójt Gminy Dzwola

                                                                                                                                  /-/ Wiesław Dyjach

Oświadczenie dotyczące opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej