Sołtysi na kadencję 2018 – 2023 wybrani


W gminie Dzwola wybrano w tym miesiącu sołtysów. Będą oni reprezentować mieszkańców gminy między innymi podczas obrad Rady Gminy. Zgodnie z zapisem § 3 ust. 2 statutów poszczególnych sołectw Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat i odpowiada kadencji Rady Gminy. Sołtysi będą piastowali swoją funkcję przez pięć najbliższych lat.

 

W dwóch sołectwach: Flisy oraz Branew zmienili się gospodarze wsi. W pozostałych miejscowościach wybrano dotychczasowych przedstawicieli swoich społeczności.

Do obowiązków sołtysa należy:
1) zwoływanie zebrań wiejskich;
2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
3) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec organów gminy;
4) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa;
5) przekazywanie organom gminy uchwał i wniosków z zebrania wiejskiego;
6) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych przez Wójta;
7) składanie zebraniu wiejskiemu sprawozdań ze swej działalności;
8) przekazywanie wniosków i postulatów mieszkańców Radzie Gminy lub Wójtowi.

W dniu 25.01.2019 r. zakończył się cykl zebrań wiejskich organizowanych przez  Wójta Gminy Dzwola, na których mieszkańcy wybrali spośród swego grona sołtysów i rady sołeckie.

Podczas zebrań Wójt Gminy Dzwola – Wiesław Dyjach przedstawił zamierzenia inwestycyjne i gospodarczo – remontowe na rok 2019 oraz omówił system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, jak również odpowiadał na pytania Mieszkańców. 

Poniżej przedstawiamy przedstawicieli każdego z sołectw Gminy Dzwola.

Sołectwo  Branew (Branew Szlachecka i Branew Ordynacka): Sołtys – Krzysztof Wojciechowski

Sołectwo Branewka: Sołtys – Krzysztof Mazur

Sołectwo Branewka – Kolonia: Sołtys – Tadeusz Paluch

Sołectwo Dzwola: Sołtys:  Sołtys – Jan Juźko

Sołectwo Flisy: Sołtys – Teresa Flis

Sołectwo Kapronie : Sołtys – Stanisław Pawusiak

Sołectwo Kocudza Górna : Sołtys – Alina Świś

Sołectwo Kocudza Druga : Sołtys – Józef Bączek

Sołectwo Kocudza Pierwsza : Sołtys – Jan Bielak

Sołectwo Kocudza Trzecia : Sołtys – Ryszard Liwak

Sołectwo Konstantów : Sołtys – Jan Moskal

Sołectwo Krzemień Drugi : Sołtys – Mariusz Abram

Sołectwo Krzemień Pierwszy : Sołtys – Sławomir Mróz

Sołectwo Władysławów : Sołtys – Czesława Małek

Sołectwo Zdzisławice : Sołtys – Józef Dyjach

Sołectwo Zofianka Dolna : Sołtys – Jan Piecyk

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w pracy na rzecz rozwoju wsi.