Informacja OZE


Podpisy Umów Użyczenia Nieruchomości i Deklaracji Finansowych

Instalacje fotowoltaiczne, instalacje solarne oraz kotły C.O. na biomasę (pellet)

(dotyczy osób które złożyły deklaracje przystąpienia do projektu OZE i złożyły ankiety)

 

Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach zaprasza Mieszkańców Gminy Dzwola, którzy złożyli Deklaracje przystąpienia do projektu i Ankiety montażu instalacji OZE do podpisywania Umów Użyczenia  Nieruchomości oraz Deklaracji dotyczącej pokrycia wkładu własnego wkładu własnego montażu instalacji OZE. Na potrzeby wniosku planowanego do realizacji w ramach Osi Priorytetowej 4: Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.

W związku z powyższym osoby powinny zgłaszać się do Urzędu Gminy Dzwola pok. nr 22 i 17 w celu podpisania Umowy Użyczenia Nieruchomości i podpisania Deklaracji Finansowych pokrycia wkładu własnego. Umowy Użyczenia Nieruchomości i Deklaracje Finansowe można podpisać lub złożyć w dniach 09.07.2019 r. – 01.08.2019 r. w godzinach pracy urzędu.

Każdy Uczestnik projektu musi się osobiście stawić w Urzędzie Gminy w Dzwoli, celem podpisania Umowy Użyczenia Nieruchomości oraz złożenia Deklaracji w poniesieniu kosztów wkładu własnego.

Tylko osoby które podpiszą Umowy Użyczenia Nieruchomości i Deklaracje Poniesienia Kosztów będą mogły ubiegać się o udział w projektach z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 4.1 o nazwie „wsparcie wykorzystania OZE”.

Szacunkowe koszty

1) Kolektorów słonecznych

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, około  65%
  • Użytkownik (właściciel budynku) + grzałka we własnym zakresie  oraz górna wężownica w zbiorniku c.w.u., około 30%
  • Budżet Gminy Dzwola,  około 5%

Łączny szacowany wkład własny mieszkańca to:

 3.000,00-3.200,00 złotych zestaw dwu panelowy,

3.200,00-3.400,00 złotych zestaw trzy panelowy,

2) Paneli fotowoltaicznych o mocy  od 3,36 – do 4,00 kwh

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego około  65%
  • Użytkownik (właściciel budynku) około 30%
  • Budżet Gminy Dzwola około 5%

Energia z paneli fotowoltaicznych nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej, w tym agroturystyki.

Łączny szacowany wkład własny mieszkańca:

Instalacja na budynku mieszkalnym 5.700,00 – 6.100,00 złotych

Instalacja na budynku gospodarczym 8.100,00 – 9.000,00  złotych

3) Kotły C.O. na biomasę (pellet)

Moc kotła [kW] Szacunkowy wkład własny mieszkańca [zł]
15 4.500,00
20 4.600,00
25 4.700,00
30 4.800,00
35 4.900,00
  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego około  65%
  • Użytkownik (właściciel budynku) około 30%
  • Budżet Gminy Dzwola około 5%

Formularz umowy Użyczenia Nieruchomości i Deklaracji Finansowej dostępne są na stronie internetowej: www.dzwola.eu w Urzędzie Gminy Dzwola pokój nr 22 i 17.