Instalacje fotowoltaiczne, instalacje solarne oraz kotły C.O. na biomasę (pellet) zapisy chętnych do udziału w projekcie.


Osoby  zainteresowane  przystąpieniem  do  projektu proszone są o wypełnienie i dostarczenie deklaracji wraz z ankietą do Urzędu Gminy Dzwola, pokój nr 22 i 17 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2019 roku.

Instalacje fotowoltaiczne, instalacje solarne oraz kotły C.O. na biomasę (pellet) zapisy chętnych do udziału w projekcie.

Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach zawiadamia Mieszkańców Gminy Dzwola, że przystąpiono do prac przygotowawczych związanych ze złożeniem wniosku, celem pozyskania środków finansowych na realizację projektu polegającego na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii z kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę (pellet)  w budynkach mieszkalnych oraz paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych lub gospodarczych, w ramach Osi Priorytetowej 4: Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.

W związku z powyższym chętne osoby powinny zgłaszać się do Urzędu Gminy Dzwola pok. nr 22 i 17 w celu złożenia deklaracji i ankiet przystąpienia do projektu. Deklaracje i ankiety można składać w dniach 21.05.2019 r. – 14.06.2019 r. w godzinach pracy urzędu.

Zasady uczestnictwa w projekcie zawarte są w załącznikach do niniejszego zawiadomienia.
Wstępny szacunkowy koszt wykonania jednego zestawu instalacji na budynku mieszkalnym wynosi:

1) Kolektorów słonecznych: szacowany na  12.000,00  – 14 000,00 zł (w zależności od ilości kolektorów). w tym:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego do (85%): 11 900,00 zł
 • Użytkownik (właściciel budynku) (15%): 2 100,00 zł + grzałka we własnym zakresie – koszt 200,00 zł.

Koszt dodatkowy dla użytkownika (właściciela budynku) to podatek VAT (8%)  oraz podatek od dotacji od wartości dotacji unijnej i będzie uzależniony od wartości inwestycji
na poszczególnym obiekcie.

Łączny szacowany wkład własny mieszkańca to 2 500,00 – 2 900,00 złotych (w zależności od ilości kolektorów).

2) Paneli fotowoltaicznych szacowany (bez możliwości odsprzedaży energii elektrycznej przez okres 5 lat) na 22 000,00 –  26 750,00 zł  (w zależności od mocy instalacji) w tym:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego do (85%): zł
 • Użytkownik (właściciel budynku) (15%): zł

Koszt dodatkowy dla użytkownika (właściciela budynku) to podatek VAT 8%  lub 23 % (budynek gospodarczy) oraz podatek wartości dotacji unijnej i będzie uzależniony od wartości inwestycji na poszczególnym obiekcie oraz
od wartości zestawu instalacji fotowoltaicznej.

Energia z paneli fotowoltaicznych nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej, w tym agroturystyki.

Łączny szacowany wkład własny mieszkańca:

Instalacja na budynku mieszkalnym 5 000,00 – 7 000,00 złotych (w zależności od mocy instalacji)

Instalacja na budynku gospodarczym 7 000,00 – 9 000,00  złotych (w zależności od mocy instalacji)

3) Kotły C.O. na biomasę (pellet) Instalacja kotła na biomasę (pelet) służy do zasilenia instalacji centralnego ogrzewania i / lub instalacji ciepłej wody użytkowej w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii ze spalania biomasy – pelletu:

Moc kotła [kW] Szacunkowa wartość OZE [zł] Szacunkowy wkład własny mieszkańca [zł]
15 15 500,00 3 500,00
20 15 500,00 3 600,00
25 15 800,00 3 700,00
30 15 800,00 3 800,00
35 16 300,00 3 900,00
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego do (85%): zł
 • Użytkownik (właściciel budynku) (15%): zł

Koszt dodatkowy dla użytkownika (właściciela budynku) to podatek VAT 8% oraz 8% VAT od wartości dotacji unijnej i będzie uzależniony od wartości inwestycji na poszczególnym obiekcie od wartości zestawu instalacji fotowoltaicznej.

Ostateczna wysokość finansowania do poniesienia przez właściciela budynku mieszkalnego zostanie ustalona w umowie pomiędzy uczestnikiem projektu a Gminą Dzwola.
Ramowy harmonogram działań w zakresie realizacji projektu przedstawia się następująco:

 1. zebranie od właścicieli budynków deklaracji wraz z ankietą: do dnia 14 czerwca 2019 roku,
 2. weryfikacja techniczna możliwości montażu instalacji w budynku wskazanym
  w deklaracji, wykonanie projektów zbiorczych i podpisanie umów użyczenia nieruchomości z uczestnikami projektu, opracowanie studium wykonalności i złożenie wniosku: czerwiec-sierpień 2019 roku,
 3. spotkanie informacyjne z zainteresowanymi (o ile Gmina Dzwola uzna
  to za konieczne): maj 2019 roku,
 4. w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, rzeczowa realizacja projektu lata 2020-2021.

Osoby  zainteresowane  przystąpieniem  do  projektu proszone są o wypełnienie i dostarczenie deklaracji wraz z ankietą do Urzędu Gminy Dzwola, pokój nr 22 i 17 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2019 roku.

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 istnieje możliwość ubiegania się
o dofinansowanie na te projekty, w których łączna moc instalacji z OZE nie przekracza 2 MW przy energii słonecznej i aerotermalnej oraz 5 MW przy energii z biomasy. Dlatego też deklaracje mieszkańców będą rozpatrywane według kolejności ich składania, aby łączna moc instalacji nie przekroczyła wartości granicznych, gdyż wtedy wniosek zostałby odrzucony ze względów formalnych.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu nie znalezienia się na liście rankingowej, zostaną zapisane na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub ich wykluczeniu z udziału w projekcie, ze względu na brak wpłaty lub z powodu braku możliwości montażu instalacji ze względów technicznych.

Wymagane dokumenty w stosunku do osób chcących uczestniczyć w projekcie.

Montaż instalacji kolektorów słonecznych:

ankieta dotycząca danych o budynku niezbędnych do realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych.

Montaż instalacji fotowoltaicznych:

ankieta dotycząca danych o budynku niezbędnych do realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej,

kserokopia rachunków za energię elektryczną zużywaną w budynku, w którym planowany będzie montaż instalacji, za okres ostatnich 12 miesięcy.

 Montaż kotłów C.O. na biomasę (Pellet) na terenie Gminy Dzwola.

 ankieta dotycząca danych o budynku niezbędnych do realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu kotła na biomasę,

Osoby zgłaszające się do Urzędu Gminy Dzwola celem złożenia Deklaracji i Ankiet  Uczestnictwa w Projekcie winny przedstawić do wglądu dokumenty potwierdzające prawo do posiadania nieruchomości np. Akt własności ziemi, Księga Wieczysta, Postanowienie  Sądu itp.

Formularz deklaracji i ankiety dostępne są na stronie internetowej: www.dzwola.eu w Urzędzie Gminy Dzwola pokój nr 22 i 17.

 

Formularz deklaracji i ankiety

Deklaracja Uczestnictwa w projekcie.

Ankieta dotycząca realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu kolektorów słonecznych.

Ankieta dotycząca realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych.

Ankieta dotycząca realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu kotła na biomasę (Pellet)

Regulamin dla mieszkańców Gminy Dzwola dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)