Raport o stanie Gminy Dzwola za 2018 rok


Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy Dzwola, zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Dzwola raport o stanie gminy. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady Gminy  i budżetu obywatelskiego.

Raport o stanie Gminy Dzwola za 2018 rok został opracowany i stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 49/2019 Wójta Gminy Dzwola z dnia 29 maja 2019 r., będzie przedmiotem debaty podczas sesji Rady Gminy Dzwola w dniu 14 czerwca 2019 roku o godzinie 8.30. Wówczas Radni, oprócz głosowania nad absolutorium dla Wójta, będą głosowali w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Dzwola za 2018 rok, zabierają głos Radni oraz Mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Dzwola. Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Liczba Mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15. Wzór zgłoszenia w załączeniu.

zgłoszenie

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dzwola do dnia 13 czerwca 2019 r.,  do godziny 15.30. Termin sesji, na której będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy Dzwola i zostanie przeprowadzona nad nim debata, został ustalony na dzień 14 czerwca 2019 roku, godz. 8.30. Szczegółowy program sesji  zostanie podany w odrębnym komunikacie.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem i do wzięcia udziału w debacie.

 

Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola