Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Dzwola


Podczas XXX sesji w dniu 27 maja, Rada Gminy Dzwola udzieliła Wójtowi Gminy Dzwola – Wiesławowi Dyjachowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium udzielone zostało jednogłośnie.

Sesja absolutoryjna to zawsze, obok budżetowej, najważniejsza sesja w roku. Absolutorium jest wyrazem akceptacji rady gminy dla sposobu wykonania budżetu w poprzednim roku przez wójta, a tym samym potwierdzeniem prawidłowości finansowego działania samorządu.

W pierwszej kolejności odbyła się debata nad Raportem o stanie Gminy Dzwola za 2021 rok. W trakcie sesji Wójt omówił główne tezy dokumentu, który obejmuje podsumowanie działalności w roku poprzednim i zawiera informacje dotyczące stanu realizacji polityk, programów i strategii, uchwał przyjętych przez Radę Gminy Dzwola i budżetu obywatelskiego (w naszym przypadku funduszu sołeckiego) oraz zawiera informację o realizowanych inwestycjach, edukacji, pomocy społecznej, działalności kulturalnej i sportowej, gospodarki przestrzennej, mienia, bezpieczeństwa, a także innych działań podejmowanych na rzecz naszej gminy.  Treści zamieszczone w tym dokumencie obrazują, jak dużą dynamiką cechuje się dziś życie samorządowe i jak wiele zróżnicowanych czynników je kształtuje. Raport jest zestawieniem najważniejszych danych o samorządzie i stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy. Z raportem można zapoznać się na stronie internetowej gminy. Omówienie raportu zakończyło się głosowaniem,

Wotum zaufania jest odniesieniem się rady gminy do informacji przedstawionych przez Wójta we wspomnianym dokumencie. Raport został przyjęty bez uwag, a tym samym po zakończonej debacie nad Raportem o stanie Gminy Dzwola za 2021 rok, Wójt Gminy Dzwola – Wiesław Dyjach otrzymał wotum zaufania.

Kolejnym tematem sesji było podsumowanie wykonania budżetu za miniony rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dzwola. Zostało przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021 oraz sprawozdanie finansowe stanowiące podstawę do udzielenia absolutorium. Przed głosowaniem Radni zostali zapoznani z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzwola oraz pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, w tym: o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok. Po wystąpieniu Wójta Gminy,  Rada Gminy Dzwola – jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi.

Decyzja ta oznacza, że Wójt w ocenie Rady prawidłowo zrealizował budżet gminy i gospodarował środkami publicznymi kierując się zasadami legalności, celowości i gospodarności.

Wójt Gminy Dzwola podziękował wszystkim osobom wspierającym działania na rzecz Naszej Gminy. Radzie Gminy, Sołtysom oraz pracownikom Urzędu i jednostek organizacyjnych podziękował za współpracę w realizacji zadań oraz wspieranie w zarządzaniu Gminą Dzwola. za wspólną realizację budżetu, podkreślając fakt, że dobra praca pozwala na uzyskanie dobrych wyników.