Raport o stanie Gminy Dzwola za 2021 rok


Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Wójt Gminy Dzwola przedstawia Raport o stanie Gminy Dzwola za 2021 rok.

Raport o stanie Gminy Dzwola za 2021 rok został opracowany i stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 57/2022 Wójta Gminy Dzwola z dnia 12 maja 2022 roku, będzie przedmiotem debaty podczas najbliższej sesji Rady Gminy Dzwola. Wówczas Radni, będą głosowali w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania a następnie odbędzie się głosowanie nad absolutorium dla Wójta. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Dzwola za 2021 rok, zabierają głos Radni oraz Mieszkańcy gminy.

Raport o stanie Gminy Dzwola został przekazany Radnym Gminy Dzwola oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzwola i stronie www Gminy Dzwola, stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 57/2022 Wójta Gminy Dzwola z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Dzwola za 2021 rok.

Na XXX sesji Rady Gminy Dzwola zaplanowanej na dzień 27 maja 2022 roku (piątek), odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Dzwola za 2021 rok.

W debacie nad Raportem zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, głos mogą zabierać mieszkańcy gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 (art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym).

Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami, co najmniej 20 osób, należy złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Dzwola, w sekretariacie Urzędu Gminy Dzwola (w godzinach pracy Urzędu), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. do 26 maja 2021 r. do godz. 15:30. Wzór zgłoszenia w załączeniu.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń.

Raport jest dostępny na stronie: Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzwola: https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/ w zakładce Menu podmiotowe > Wójt Gminy Dzwola > Raport o stanie gminy  oraz Gmina Dzwola https://dzwola.eu/ w zakładce: Gmina Dzwola > Nasza Gmina.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem i do wzięcia udziału w debacie.

Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola

Zarządzenie 57 2022

Raport o stanie Gminy Dzwola za 2021 rok