Mieszkańcy Gminy Dzwola


Liczba mieszkańców Gminy Dzwola, wg dostępnych danych z ewidencji mieszkańców, na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi: 6.222 mieszkańców, od początku do końca 2021 roku zmniejszyła się o 74 osoby.

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

Z przedstawionych danych wynika, iż udział mężczyzn w ogólnej liczbie ludności jest większy niż kobiet, dominują mężczyźni jest ich o 56 więcej.

Wykres: Liczba urodzeń w Gminie Dzwola w latach 2016 – 2021

Wykres: Liczba zgonów w Gminie Dzwola w latach 2016 – 2021

 

Liczba urodzeń i zgonów z podziałem na wszystkie miejscowości Gminy Dzwola w latach 2019 2021

Zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze mieszkańców prowadzonym w Gminie Dzwola 5 najstarszych mieszkańców to:

– kobieta 99 lat, zamieszkała w Kocudzy Trzeciej,

– kobieta 98 lat, zamieszkała w Krzemieniu Drugim,

– mężczyzna 97 lat, zamieszkały w Zdzisławicach,

– kobieta 95 lat, zamieszkała w Konstantowie,

– kobieta 95 lat, zamieszkała w Kaproniach.

W minionym roku Urząd Stanu Cywilnego w Dzwoli zarejestrował, iż ogólna liczba mieszkańców Gminy, którzy zawarli związek małżeński to 57 osób.  Jubileusz Złotych Godów w 2021 r. obchodziło 17 par małżeńskich.