Inwestycje i Projekty – podsumowanie roku 2021


W Gminie Dzwola rok 2021 można zaliczyć do bardzo udanych, zwłaszcza pod względem wielu korzystnych zmian i szeregu długo oczekiwanych inwestycji. Na 2021 rok Gmina Dzwola zaplanowała bowiem realizację ambitnego, a przy tym bardzo realnego i podlegającego stałej aktualizacji budżetu, którego sprawne wykonanie możliwe było m.in. dzięki wnikliwej analizie możliwości finansowych gminy, a także potrzeb jej poszczególnych sołectw.

W 2021 roku na terenie Gminy Dzwola rozpoczęto i zrealizowano wiele inwestycji związanych bezpośrednio z potrzebami zgłaszanymi przez samych mieszkańców. Obejmowały one m.in. inwestycje oraz programy i projekty, które w tak szerokim zakresie możliwe były do realizacji dzięki zewnętrznym środkom finansowym, pozyskanym przez gminę zarówno z programów krajowych, jak i środków UE. Wśród długo oczekiwanych inwestycji warto wymienić:

Transport i łączność

Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Konstantów (Konstantów – OSP Krzemień Drugi). W ramach zadania został przebudowany odcinek drogi o długości 1130 metrów, a prace, które zostały wykonane to: poszerzenie drogi do szerokości 5 metrów, rozbiórka istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej podbudowy, wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca 4 cm i warstwa ścieralna 4 cm), przebudowa zjazdów, przepustów drogowych i skrzyżowania, montaż urządzeń BRD, wymiana oświetlenia ulicznego, wykonanie ścieku drogowego wraz z umocnieniem skarp drogowych, wykonanie oznakowania poziomego, montaż lampy ulicznej hybrydowej, reprofilacja istniejących rowów oraz wykonanie poboczy z kamiennego kruszywa łamanego o szerokości 75 cm.

Wartość inwestycji: 809.725,92 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 528.059,00 zł i wkład własny Gminy Dzwola 281.666,92 zł

 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Krzemień Pierwszy i Krzemień Drugi. (droga koło mleczarni). W ramach zadania został przebudowany odcinek drogi o długości 990 metrów, a prace, które zostały wykonane to: poszerzenie drogi o szerokości 5 metrów i rozbiórka istniejącej nawierzchni (na odcinku 225 m do mleczarni)  oraz wykonanie nowej podbudowy – na odcinku 225 m do mleczarni i w km 0+689 do km 0+990, wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca 4 cm i warstwa ścieralna 3 cm), montaż urządzeń BRD (bariery drogowe), reprofilacja istniejących rowów oraz wykonanie poboczy z kamiennego kruszywa łamanego o szerokości 75 cm.

Wartość inwestycji: 380.083,90 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 187.418,00 zł

 

Przebudowa drogi w miejscowości Kocudza Trzecia (Borek). W ramach zadania został przebudowany odcinek drogi 109014L o długości 1120 metrów. Wykonane prace: poszerzenie drogi do szerokości 5 m, wzmocnienia istniejącej konstrukcji nawierzchni, wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową skrzyżowania, przebudowa istniejącego przepustu drogowego, wykonanie odwodnienia liniowego, reprofilacja istniejących rowów wraz z odmuleniem istniejących przepustów pod zjazdami, wykonanie poboczy z kamiennego kruszywa łamanego o szerokości 75 cm.

Wartość inwestycji: 546.306,71 zł, dofinansowanie w kwocie 251.268,00 zł z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

 

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Krzemień Pierwszy, poprawiona została nawierzchnia z gruntu rodzimego oraz tłucznia na nawierzchnię asfaltową o łącznej długości 432 m.

Wartość inwestycji wyniosła 154.983,31 zł, z czego 80.000,00 zł stanowiła dotacja celowa Województwa Lubelskiego (tzw. FOGR).

 

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Krzemień Drugi, poprawiona została nawierzchnia z gruntu rodzimego oraz tłucznia na nawierzchnię asfaltową o łącznej długości ponad 300 m.

Wartość inwestycji wyniosła 154.596,84 zł, z czego 80.000,00 zł stanowiła dotacja celowa Województwa Lubelskiego (tzw. FOGR).

 

Remont drogi gminnej nr 109018L w miejscowości Branewka, droga została uszkodzona w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych, zbudowano nową nawierzchnię asfaltowa o szerokości 3,5 m na odcinku 890 m.  plus pobocza gruntowe.

Wartość inwestycji wyniosła 511.485,05 zł z czego 357.012,00 zł stanowiła dotacja celowa Województwa Lubelskiego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

 

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego, w granicy miejscowości Branewka-Kolonia i Krzemień Pierwszy. Zakres prac: roboty przygotowawcze ziemne, wykonanie podbudowy z piasku i kruszywa łamanego oraz nawierzchni betonowej o grubości 18 cm i szerokości 4 m o łącznej długości 710 m.

Wartość inwestycji wyniosła 363.829,08 zł, z czego 287.328,00 zł stanowiło dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania związane z likwidacją osuwisk, ochroną wąwozów lessowych przed erozją oraz usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na swoim terenie. Koszt po stronie Gminy Dzwola wyniósł: 76.501,08 zł

 

Fundusz Sołecki wydatkowano ok. 401.446,65 zł, zrealizowano następujące inwestycje: remont dróg transportu rolniczego, oświetlenie dróg i ulic, czyszczenie rowów, remont i zakup wyposażenia świetlic wiejskich, urządzenie placów zabaw.

 

Przebudowa drogi powiatowej Kocudza – Władysławów, zakończona została realizacja zadania wieloletniego we współpracy z Powiatem Janowskim o długości 2661 m.

Wartość inwestycji wyniosła 1.281.044,56 zł, z czego 633.227,00 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, środki finansowe Gminy Dzwola: 349.337,38 zł, środki finansowe Powiatu Janowskiego: 298.480,18 zł

W ramach udzielonej pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu w kwocie 23.919,45 zł zostały odmulone rowy odwadniające z uzupełnieniem rur pod istniejącymi zjazdami przy drodze powiatowej Kocudza – Władysławów w miejscowości Kapronie.

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ekologiczna i innowacyjna, hybrydowa hydrofitowa oczyszczalnia ścieków w Kocudzy Pierwszej, o przepustowości 9,2 m3∙d-1 dla Zespołu Szkół w Kocudzy.

Wykonanie inwestycji było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków UE w ramach operacji dla typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych PROW na lata 2014-2020.

Koszt inwestycji to 365.027,82 zł, dofinansowanie stanowi 188.835,00 zł, wkład własny Gminy Dzwola 176.192,82 zł

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków: udzielono dotacje właścicielom nieruchomości z terenu Gminy Dzwola, na budowę 6 oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie: 18 000,00 zł, środki finansowe z budżetu Gminy Dzwola.

 

Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Dzwola, zakończono postępowanie przetargowe, zostali wyłonieni wykonawcy do realizacji projektu pn. „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Dzwola”. Całkowita wartość projektu wynosi: 3.857.282,00 zł. Kwota przyznanego dofinansowania z EFRR  to 2.350.293,00 zł

instalacje fotowoltaiczne – koszt wkładu własnego Mieszkańca wynosi 5.500,00 zł

instalacje solarne – koszt wkładu własnego Mieszkańca dla instalacji składającej się z:

 • dwóch paneli wynosi 3.300,00 zł
 • trzech paneli wynosi 3.500,00 zł

Piece na biomasę – koszt wkładu własnego Mieszkańca za piec o mocy:

15 kW wynosi 4.500,00 zł, 20 kW wynosi 5.000,00 zł, 25 kW wynosi 5.500,00 zł, 30 kW wynosi 5.700,00 zł, 35 kW wynosi 5.900,00 zł.

 

Oświetlenie ulic i dróg

Oświetlenie drogowe w Krzemieniu Drugim, od boiska sportowego “ISKRY Krzemień” do zakrętu na “Gwizdowie”.

W ramach prac wykonano:

 • ułożenie linii kablowej wydzielonej oświetlenia drogowego typu YAKXS 4×25 mm w ziemi na długości 381 m (długość kabla: 442 m);
 • montaż 5 słupów metalowych ocynkowanych o wys. 9 m;
 • montaż 5 opraw ledowych 70W.

Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 37.515,00 zł brutto i został zapłacony ze środków własnych Gminy Dzwola.

 

Budowa „Energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Dzwola”, w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności RPO WL na lata 2014-2020,

Przedsięwzięcie polega na wymianie 429 istniejących opraw oświetleniowych na nowoczesne wykonane w technologii LED, a także budowie 20 nowych lamp wykonanych w technologii LED oraz modernizacji szaf sterowniczych. Obecnie trwają procedury przetargowe.

Szacunkowy koszt inwestycji to 1.157.147,97 zł, z czego dofinansowanie to kwota 741.244,91 zł a wkład własny Gminy Dzwola to kwota 415.903,06 zł.

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Modernizacja w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Branewce. W ramach prowadzonych prac wykonane zostały: prace rozbiórkowe, prace budowlane i modernizacyjne, w tym: wykonanie posadzek, instalacji sanitarnej, sufitów, ścian, ocieplenia stropu świetlicy, wymianę stolarki drzwiowej oraz roboty wykończeniowe.

Koszt wykonywanych prac wyniósł 137.776,08 zł, i w całości został zrefundowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”.

Dodatkowo wykonano remont klatki schodowej wraz z instalacją elektryczną, wymiana szyb w oknach.

Koszt powyższych prac wyniósł 49.987,45 zł i został zapłacony w całości ze środków własnych Gminy Dzwola.

 

Modernizacja w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzemieniu Drugim. W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku polegającą na dociepleniu ścian styropianem o grubości 10 cm, położono tynk ozdobny. Dodatkowo w budynku wykonana została ściana działowa modułowa oraz zakupiono nagrzewnice do ogrzewania pomieszczeń. W sąsiedztwie świetlicy wiejskiej stworzony został plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna oraz elementy małej architektury.

Jednostka OSP otrzymała dofinansowanie w kwocie 130.000,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”. 

Prace dodatkowe: część docieplenia ścian i tynków oraz prace elektryczne wraz z opaską wokół budynku koszt: 79.394,81 zł oraz wymiana pokrycia dachowego na blachę trapezową, remont syreny alarmowej koszt: 52.394,53 zł zapłaciła ze środków własnych Gmina Dzwola.

 

Nowy samochód dla OSP w Krzemieniu Pierwszym, zakup uterenowionego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4×4, o wartości: 827.175,00 zł, w tym:  dotacja dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego ze środków pochodzących z NFOŚiGW / WFOŚiGW: 396.000,00 zł, dotacji KSRG / MSWiA: 204.000,00 zł oraz środków pochodzących z budżetu Gminy Dzwola: 227.175,00 zł

 

Prace remontowe  na budynku remizy OSP w Zdzisławicach, wymienione zostało pokrycie dachowe na blachę trapezową  o łącznej powierzchni 600 m2 wraz z niezbędną podbitką oraz systemem rynnowym.

Koszt prac wyniósł: 110.000,00 zł, z czego 30.000,00 zł to dofinansowanie ze środków KSRG przeznaczonych dla OSP, a kwota 80 000,00 zł to środki własne Gminy Dzwola.

 

Zakup wyposażenia dla OSP z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, jednostki OSP z terenu naszej gminy zakupiły sprzęt na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pt. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”.

Dofinansowanie z FSUSR otrzymały następujące jednostki: OSP Branew, OSP Branewka, OSP Dzwola, OSP Kocudza Dolna, OSP Kocudza Druga, OSP Kocudza Górna, OSP Konstantów, OSP Krzemień Drugi, OSP Krzemień Pierwszy i OSP Zdzisławice. Łączna kwota dofinansowania FSUSR wynosi 51.500,00 zł

 

Sprzęt specjalny dla OSP Dzwola, zakup był możliwy dzięki uzyskanej przez Gminę dotacji ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Zakupiono następujące wyposażenie i sprzęt:

 • hełmy strażackie Rosenbauer – 6 szt.;
 • ubrania specjalne Predator – 3 kpl.;
 • rękawice specjalne Rosenbauer – 6 kpl.;
 • buty specjalne Brandbull – 6 par;
 • kamerę termowizyjną Fril K2.

Dofinansowanie wyniosło 41.000,00 zł, natomiast wkład własny Gminy Dzwola wyniósł 1.000,00 zł

 

Zakup sprzęty dla jednostek OSP spoza KSRG, był możliwy dzięki uzyskanej przez Gminę dotacji ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, zakupiono:

dla jednostki OSP w Konstantowie: Quad 4×4

dla jednostki OSP w Kocudzy Dolnej:

 • hełmy strażackie Vulcan z latarkami – 8 szt.;
 • buty specjalne 428 – 8 par;
 • kominiarki specjalne – 8 szt.;
 • radiotelefon Motorola DP4600e – 1 szt.

dla jednostki OSP w Kocudzy Drugiej: dwa radiotelefony Motorola DP4600e.

Dofinansowanie wyniosło 50.000,00 zł, natomiast wkład własny Gminy Dzwola wyniósł 2.200,00 zł.

 

Oświata i wychowanie

„Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Dzwola”, Wójt Gminy Dzwola przyznał: 59 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VIII, w tym:

 • 24 za osiągnięcia naukowe w wysokości od 400,00 zł do 650,00 zł,
 • 10 za osiągnięcia artystyczne w wysokości po 400,00 zł,
 • 25 za osiągnięcia sportowe w wysokości po 400,00 zł

oraz 7 nagród Wójta Gminy Dzwola, z tego:

 • 3 nagrody po 300,00 zł za najwyższy w szkole wynik w nauce na podstawie rocznej klasyfikacji,
 • 4 nagrody po 200,00 zł za zdobycie tytułu laureata w ogólnopolskim konkursie.

Łączna kwota przyznanych stypendiów w roku szkolnym 2020/2021 wyniosła: 26.000,00 zł natomiast nagród: 1.700,00 zł

 

Poznaj Polskę – nasi uczniowie ruszyli śladami dziedzictwa narodowego, Gmina Dzwola otrzymała wsparcie finansowe na organizację wyjazdów edukacyjnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwąPoznaj Polskę” – edycja na rok 2021. Z programu skorzystali uczniowie wszystkich szkół z terenu Gminy Dzwola.

Łączna wysokość realizowanego przedsięwzięcia to:  78.560,00 zł. kwota, jaką Gmina otrzymała w ramach wsparcia wyniosła: 56.559,00 zł, wkład własny, finansowany przez rodziców:  20.001,00 zł.

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025, z przeznaczeniem na rozwój zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Całkowity koszt realizacji programu to 28.125,00 zł. Wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa, w wysokości 22.500,00 zł zostało przekazane szkołom z przeznaczeniem na doposażenie bibliotek szkolnych, wkład własny organu prowadzącego w wysokości 20% tj. 5.625,00 zł.

 

Programu „Laboratoria Przyszłości”. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach „Polskiego Ładu”. Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Gmina Dzwola otrzymała 180.000,00 zł, środki przeznaczone są na zakup: drukarek 3D, mikrokontrolery, sprzętu do nagrywania audio i video oraz lutownic z akcesoriami.

  

 

Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Dzwola

Projekt realizowany w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL na lata 2014-2020, całkowita wartość projektu wynosi: 3.334.060,00 zł, kwota przyznanego dofinansowania z EFRR  to 2.164.618,31 zł

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoły w Dzwoli, zakres prac: roboty instalacyjne C.O., system zarządzanie energią, roboty budowlane: docieplenie, modernizacja instalacji oświetlenia (oprawy i źródła światła).

Wartość planowanych robót budowlanych: 1.051.650,00 zł.

Do końca 2021 roku odebrano prace na kwotę około 950.000,00 zł co stanowi około 90 % zakresu zadania, zakończenie całości inwestycji przewidziano na miesiąc kwiecień 2022 roku. Do wykonania i odbioru zostało wykonanie posadzek i nawierzchni z kostki.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoły w Kocudzy, zakres prac: roboty instalacyjne C.O., system zarządzanie energią, roboty budowlane: docieplenie, modernizacja instalacji oświetlenia (oprawy i źródła światła), fotowoltaika (moc instalacji 9,86 kW – montaż na dachu budynku ZS w Kocudzy).

Wartość planowanych robót budowlanych: 1.997.520,00 zł.

Do końca czerwca 2021 roku  odebrano prace na kwotę około 1.600.000,00 co stanowi około 80 %. W miesiącu styczniu 2022 roku nastąpią odbiory częściowo wykonanej  instalacji C.O. jest to około 10% zakresu zadania.  Zakończenie prac i odbiory całości inwestycji przewidziano na miesiąc czerwiec 2022 roku. Do wykonania i odbioru zostało wykonanie elewacji jednej ściany i Instalacji C.O.  częściowo wykonanej jest to około 10% zakresu zadania.

 

Zadania społeczne

Projekt pt. „Szansa na samodzielność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie. Do zadań należały m.in.: diagnoza potrzeb, poradnictwo psychologiczne indywidualne, trening kompetencji społecznych i życiowych, szkolenia i kursy zawodowe, wsparcie finansowe (zasiłki), pośrednictwo pracy, staże pracy.

W 2021 roku zadanie to zrealizowano na łączną kwotę 215.942,06 zł, z czego środki zewnętrzne to 208.082,48 zł.

Promocja szczepień Gmina Dzwola otrzymała 10.000,00 zł na sfinansowanie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. W ramach niniejszych działań odbył się na boisku „Iskry” Krzemień, w Krzemieniu Drugim Rodzinny Piknik Zdrowia „Zadbaj o zdrowie”.

Program opieka wytchnieniowa – edycja 2021, gmina Dzwola wykorzystała  9.886,83 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego, które przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzenia dla osoby świadczącej usługi opieki wytchnieniowej.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W ramach programu wsparciem objęto 700 osób (331 K, 369 M), którym przekazano 2100 paczek o wadze 40 ton 130 kg i wartości 210.841,03 zł.

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. Moduł  IV” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowanie 100 % w wysokości 85.242,53 zł.

W ramach projektu zostały przygotowane paczki z artykułami spożywczymi, chemicznymi oraz środkami ochrony, pomocą zostało objętych 125 osób.

Pośnik Kocudzki, dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji z terenu Gminy Dzwola, tak jak w ubiegłym roku, przygotowano i dostarczono ok. 200 paczek z żywnością, dla szczególnie potrzebujących.

 

Inwestycje w ramach dotacji Polski Ład

W ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Dzwola otrzymała środki w wysokości 9.975.000,00 zł

z otrzymanych pieniędzy zrealizowane zostaną dwie inwestycje:

 • Przebudowa ujęcia wody, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Kocudzy Pierwszej i Branewce.

Wysokość otrzymanego dofinansowania: 7.125.000,00 zł + minimalny wkład własny Gminy Dzwola w kwocie: 375.000,00 zł

 • Przebudowa dróg gminnych 108998L oraz 108886L o łącznej długości 1992 mb wraz z przebudową mostu na rzece Branew (droga od boiska sportowego w kierunku miejscowości Zofianka Dolna).

Wysokość otrzymanego dofinansowania: 2.850.000 zł + minimalny wkład własny Gminy Dzwola w kwocie: 150.000,00 zł

W ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Powiat Janowski otrzymała środki na zadanie: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2811L Dzwola – Goraj w lokalizacji od km  0+000  do km 6+646″. Inwestycja będzie wykonana na terenie naszej gminy oraz na terenie gminy Chrzanów. Wysokość otrzymanego dofinansowania: 14.250.000 zł. Wkład własny dla tej inwestycji zostanie zapewniony w budżecie Gminy Dzwola w kwocie: 469.353,04 zł i Gminy Chrzanów oraz Powiatu Janowskiego.

 

 

Środki dla Gminy Dzwola na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie:

 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę: 935.373,00 zł
 • kanalizacji: 3.729.160,00 zł

w dniu 2 grudnia 2021 r. Ministerstwo Finansów przekazało środki finansowe, w łącznej kwocie: 4.664.533,00 zł na rachunek bankowy Gminy Dzwola.

 

Budżet Gminy Dzwola na 2021 wg planu na koniec roku, przedstawia się następująco:

            dochody  38.747.706.25 zł                         wydatki  35.584.878,73 zł                    nadwyżka 3.162.827,52 zł.

Na inwestycje i projekty realizowane w 2021 roku wydatkowano ponad 10.000.000,00 zł z czego ponad 6.000.000,00 zł pochodzi ze środków zewnętrznych. Wybudowano ponad 5,5 km dróg gminnych oraz zakończono budowę 2,6 km odcinka drogi powiatowej. Zrealizowane zadania poprawiają standard życia Mieszkańców i wpływają pozytywnie na wizerunek Gminy Dzwola.

Dziękuję wszystkim, którzy inicjowali potrzeby inwestycyjne i społeczne oraz aktywnie uczestniczyli na różnych etapach ich realizacji: władzom centralnym, wojewódzkim i powiatowym, mieszkańcom Gminy Dzwola, radnym, sołtysom, lokalnym stowarzyszeniom i pracownikom gminy.

Wspomniane wyżej inicjatywy i zrealizowane zadania to jedynie próba podsumowania intensywnego i bardzo owocnego roku w gminie Dzwola. Równie ambitnie przedstawiają się plany rozwojowe gminy na rok 2022. Mimo niepewnych czasów stale opracowywane są nowe projekty i koncepcje z myślą o ich realizacji.

Życzę, aby ROK 2022 przyniósł Nam Wszystkim jak najwięcej radości, spokoju i normalności. Niech będzie rokiem pełnym pozytywnych wydarzeń, spełniających nasze plany i oczekiwania.