Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 109000L w obrębie ewidencyjnym Krzemień Pierwszy i Krzemień Drugi


W dniu 9 listopada 2022 r. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr  109000L w obrębie ewidencyjnym Krzemień Pierwszy na działce o nr ewid. 1961 i Krzemień Drugi na działce o nr ewid. 978 od km 2+113 do km 2+463” o łącznej długości ponad 350 m.

Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej (tzw. FOGR). Wartość inwestycji wyniosła 157 440,00 zł, z czego 80 000,00 zł stanowi dotacja celowa Województwa Lubelskiego. Wykonawcą prac była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Tomaszowie Lubelskim. W ramach zadania wykonana została droga asfaltowa o szerokości 3,5 m i długości ponad 350 m.
Mamy nadzieję, iż wykonanie przedmiotowego odcinka drogi przyczyni się do rozwoju budownictwa mieszkaniowego w tej okolicy.

Przy okazji wykonania powyższej drogi, został również wykonany odcinek drogi do cmentarza o łącznej długości 153 m.