Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 109004L Dzwola – Konstantów


W dniu 25 listopada 2022 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach wraz ze Skarbnik Gminy Anetą Gilas podpisali umowę o dofinansowanie dla Gminy Dzwola w kwocie 552 961,00 zł na „Modernizację (przebudowę) drogi gminnej nr 109004L Dzwola – Konstantów w km 1+674,50 do km  2+633,50” w miejscowości Konstantów (droga przez miejscowość).

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 109004L Dzwola  – Konstantów w km 1+674,50 do km 2+633,50”     współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji:Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6 b)

 

Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 869 026,40 zł, a dofinansowanie wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych i pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa o grubości 5 cm i szerokości 5,5 m na odcinku o długości 959 m, pobocze utwardzone asfaltem po stronie lewej o szerokości 1 m o długości 959 m oraz pobocze gruntowe o szerokości 0,75 m po stronie prawej.

Foto: UMWL w Lublinie, archiwum własne Gminy.

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 109004L Dzwola  – Konstantów w km 1+674,50 do km 2+633,50”     współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji:Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6 b)