Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Dzwola – informacja dla Mieszkańców


Wójt Gminy Dzwola informuje, iż projekt pn. „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Dzwola”, został wybrany do dofinansowania i realizacji.

W związku z powyższym osoby, które wcześniej podpisały umowy użyczenia dla potrzeb realizacji projektu, proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Dzwola celem podpisania umów finansowych oraz dokonywanie wpłaty I raty w terminie do 31 marca 2021 r.      

Osoby, które rezygnują z uczestnictwa w projekcie proszone są o przybycie do Urzędu Gminy Dzwola celem złożenia pisemnej rezygnacji.

Szacowany koszt Mieszkańca dla poszczególnej instalacji kształtuje się na poziomie przedstawionym poniżej:

 • instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,1 kWh: wkład własny Mieszkańca to 5 500,00 złotych;
 • kolektory słoneczne: wkład własny Mieszkańca to 3 300,00 złotych (dla 2 paneli solarnych) – 3 500,00 złotych (dla 3 paneli solarnych);
 • kotły na biomasę (pellet): w zależności od mocy kotła wkład Mieszkańca będzie wynosił:
  15 kW – 4 500 zł,
  20 kW – 5 000 zł,
  25 kW – 5 500 zł,
  30 kW – 5 700 zł,
  35 kW – 6 000 zł.

Powyższe ceny mogą ulec zmianie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Mając na uwadze powyższe kwoty, aby jednorazowy koszt nie był dużym obciążeniem dla Mieszkańców, koszt wkładu własnego zostaje podzielony na 3 raty dla każdej z instalacji:

I rata w kwocie 1 500,00 – płatna jest w dniu zawarcia umowy, natomiast wysokość i termin płatności II i III raty zostanie ustalona po wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu przetargowym.

Wpłatę I raty należy dokonać na konto bankowe o numerze: 04 9410 1036 2003 3000 0185 0026 prowadzone dla Gminy Dzwola przez Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim Oddział w Dzwoli.

W związku z obowiązującymi obostrzeniami na terenie całego kraju związanymi z wirusem COVID-19, spotkania informacyjne dotyczące projektu z Mieszkańcami w poszczególnych miejscowościach nie mogą się odbyć.

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzwola, pokój nr 17 i 22 oraz pod numerem telefonu 15 8752 215.

Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola