Nieruchomości niezamieszkałe – kontrola dowodów uiszczania opłat za odbiór odpadów


Informujemy, iż zostanie przeprowadzona kontrola posiadania dowodów uiszczania opłat za odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych tj. obiekty / zakłady / przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, sklepy, szkoły, przedszkola, biura, domy kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, itp.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłaty za te usługi.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2, ust. 1a oraz uchwałą Nr XXVIII/204/2018 Rady Gminy Dzwola z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych „udokumentowanie wykonania obowiązków pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych może nastąpić przez okazanie rachunków, faktur, paragonów wystawionych każdorazowo po wykonaniu usługi” przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Dzwola.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania zgodnego z obowiązującymi przepisami sposobu pozbywania się odpadów z terenu nieruchomości.

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się
w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy objętych gminnym systemem odbierania odpadów.

Apelujemy i przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedozwolone jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej!

Za niewywiązywanie się z obowiązków ustawowych grozi kara grzywny.

 

                                                                                              Wójt Gminy Dzwola
                                                                                             /-/ Wiesław Dyjach