Obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym


Właściciel nieruchomości zabudowanych lub inne osoby, które takim gruntem władają mają obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym. W miejscowościach nieposiadających ulic czy osiedli oprócz numeru porządkowego powinna być również umieszczona nazwa miejscowości.

 

Tabliczka z numerem porządkowym powinna być umieszczona w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Takie uregulowania wnikają z art.47b ust.1, 2 i 4 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

Należy pamiętać, że brak takiego numeru jest wykroczeniem zgodnie z art. 64 § 1 i 2 kodeksu wykroczeń, który brzmi: kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem  porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Pamiętajmy również o tym, że właściwe oznaczenie nieruchomości poprzez duże numery porządkowe z wyraźną nazwą ulicy czy miejscowości oraz odpowiednie oświetlenie ułatwia lokalizację danego budynku, a także ma wpływ na nasze bezpieczeństwo. Brak właściwej tabliczki z numerem porządkowym może powodować trudności z dotarciem pod wskazany adres między innymi służbom ratowniczym.