OBWIESZCZENIE o podjęciu w gminie Goraj uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Dzwola, dnia 2 października 2023 r.

GP.6722.1.1.2023

 OBWIESZCZENIE

o podjęciu w gminie Goraj uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724, z 2023 r. poz. 553) Wójt Gminy Dzwola zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Goraju uchwały Nr LI/327/2023 z dnia 7 września 2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów związanych z lokalizacją elektrowni wiatrowych w obrębach Goraj, Bononia, Abramów i Wólka Abramowska, na podstawie którego ma być lokalizowane maksymalnie pięć elektrowni wiatrowych, wraz z przystąpieniem do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W rozumieniu ww. ustawy Gmina Dzwola stanowi gminę pobliską dla planowanej inwestycji, o jakiej mowa w art. 2 pkt 5) ustawy.

Zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Goraja z dnia 25 września 2023 r. zainteresowani mogą składać wnioski do planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzanej na potrzeby dokumentu, w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Goraju, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: poczta@goraj.eurzad.eu w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Goraja. Przedmiotem ustaleń planu jest zakres określony w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Burmistrz Goraja poinformował również, że dyskusja publiczna nad planowanymi rozwiązaniami w przyszłym projekcie planu odbędzie się w dniu 6 października 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goraju, o godz. 15.00 (sala nr 15). Dyskusja publiczna odbędzie się również za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego, za pośrednictwem platformy komunikacyjnej, udostępnionej pod adresem: https://teams.live.com/meet/9418249737888?p=JDpG6CJZCggRV1J0

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Goraju: www.uggoraj.bip.lubelskie.pl                                                                                                      

obwieszczenie o MPZP w gminie Goraj

 

Wójt Gminy Dzwola

/-/ Wiesław Dyjach