Obwieszczenie Wójta Gminy Dzwola o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dzwola na lata 2022-2030


Wójt Gminy Dzwola na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 17 ust. 2 ppkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 278) powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dzwola na lata 2022-2030.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dzwola na lata 2022-2030.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu dokumentu.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 22 maja 2024 r. do 5 lipca 2024 r. w następujących formach:

Wypełnione formularze w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Dzwola – Dzwola 168, 23-304 Dzwola lub osobiście na adres: Urząd Gminy Dzwola – Dzwola 168, 23-304 Dzwola w godzinach 8.00-14.00.

 • Zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu. Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 15 8752 215 od 09:00 do 12:00 w poniedziałki oraz od 13:00 do 15:30 w środy i czwartki.
 • Otwarte spotkanie konsultacyjne: zaplanowane w dniu 28 czerwca 2024 r. o godz. 8:00 pod adresem Urząd Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola.
 • Ankieta konsultacyjna:
  • dostępna w wersji elektronicznej na stronie dzwola.eu pod linkiem: https://forms.gle/uYsRzjzpFuybQAHu5,
  • dostępna w wersji papierowej – wypełnione ankiety w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Dzwola – Dzwola 168, 23-304 Dzwola lub osobiście na adres: Urząd Gminy Dzwola – Dzwola 168, 23-304 Dzwola w godzinach 8.00-14.00 lub przesłać droga e-mailową – kierownik@dzwola.eu.

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z przygotowanego formularza.

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Dzwola.

Niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji przygotowane zostanie podsumowanie oraz po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg, zawierający dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówieniu ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Materiały podlegające konsultacjom:
materiały informacyjne, tj.:

 • projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dzwola na lata 2022-2030;
 • załącznik 1. Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji sporządzony na mapie
  w skali 1:5000 opracowanej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej;
 • załącznik 2. Karta projektu rewitalizacyjnego,

udostępnione będą w wersji:

 • elektronicznej na stronie dzwola.eu,
 • papierowej w budynku Urzędu Gminy Dzwola w pokoju nr 17.

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie ugdzwola.bip.lubelskie.pl,
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzwola – dzwola.eu,
 • na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Dzwola;
 • w formie plakatów.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 278) oraz zamieszczona na stronie internetowej gminy www.dzwola.eu oraz www.ugdzwola.bip.lubelskie.pl.

                                                                                               

                                                                                                                                                    Wójt Gminy Dzwola

                                                                                                                                                  /-/ Wiesław Dyjach

 

Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 46/2024 Wójta Gminy Dzwola z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie: konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dzwola na lata 2022-2030.
 2. Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dzwola na lata 2022-2030.
 3. Załącznik 1. Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji sporządzony na mapie w skali 1:5000 opracowanej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej.
 4. Załącznik 2. Karta projektu rewitalizacyjnego.
 5. Formularz zgłaszania uwag.
 6. Ankieta konsultacyjna.