Obwieszczenie Wójta Gminy Dzwola o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Dzwola


Wójt Gminy Dzwola, na podstawie art. 7 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278) powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Dzwola.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Dzwola.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy uwag do wyżej wymienionego projektu.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 12 marca 2024 r. do 16 kwietnia 2024 r. w następujących formach:

 • Zbieranie uwag w postaci elektronicznej za pomocą:
  • formularz (tzw. e-formularz) dostępnego na stronie dzwola.eu, www.ugdzwola.bip.lubelskie.pl, link do formularza.
  • poczty elektronicznej kierownik@dzwola.eu.
 • Zbieranie uwag w postaci papierowej za pomocą:
  • Formularza zamieszczonego do pobrania ze strony dzwola.eu.
  • Ponadto, formularze w formie papierowej udostępniono w Urzędzie Gminy Dzwola – Dzwola 168, 23-304 Dzwola pokój nr 17.

Wypełnione formularze w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Dzwola – Dzwola 168, 23-304 Dzwola lub osobiście na adres: Urząd Gminy Dzwola – Dzwola 168, 23-304 Dzwola w godzinach 8.00-14.00.

 • Zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu. Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 15 8752 215 od 09:00 do 12:00 w poniedziałki oraz od 13:00 do 15:30 w środy i czwartki.
 • Otwarte spotkanie konsultacyjne:
  • zaplanowane w dniu 29 marca 2024 r. o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola.
 • Ankieta konsultacyjna:
  • dostępna w wersji elektronicznej na stronie dzwola.eu, www.ugdzwola.bip.lubelskie.pl, pod linkiem.
  • dostępna w wersji papierowej – wypełnione ankiety w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Dzwola – Dzwola 168, 23-304 Dzwola lub osobiście na adres: Urząd Gminy Dzwola – Dzwola 168, 23-304 Dzwola w godzinach 8.00-14.00 lub przesłać droga e-mailową – kierownik@dzwola.eu.

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z przygotowanego formularza.

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Dzwola.

Niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji przygotowane zostanie podsumowanie oraz po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg, zawierający dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówieniu ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Materiały podlegające konsultacjom:

Materiały informacyjne, tj.:

 • Projekt uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Dzwola wraz z uzasadnieniem projektu uchwały;

udostępnione będą w wersji:

 • elektronicznej na stronie www.dzwola.eu;
 • papierowej w budynku Urzędu Gminy Dzwola – Dzwola 168, 23-304 Dzwola, pokój nr 17.

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

 • przez publikację w prasie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
 • 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914);
 • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie ugdzwola.bip.lubelskie.pl,
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzwola – dzwola.eu,
 • na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Dzwola.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278) oraz zamieszczona na stronie internetowej gminy www.dzwola.eu.

Obwieszczenie opublikowano dnia 11 marca 2024 r.

Załączniki:

 1. Projekt uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Dzwola wraz z uzasadnieniem projektu uchwały.
 2. Formularz zgłaszania uwag.
 3. Ankieta konsultacyjna.
 4. Formularz zgłoszenia na członka Komitetu Rewitalizacji.

Informacja ze spotkania konsultacyjnego.