Obwieszczenie Wójta Gminy Dzwola z dnia 6 lutego 2023 roku


Obwieszczenie Wójta Gminy Dzwola z dnia 6 lutego 2023 roku o przyjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dzwola na lata 2022 – 2030.

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2021, poz. 485) Wójt Gminy Dzwola zawiadamia o podjęciu w dniu 27 stycznia 2023 r. przez Radę Gminy Dzwola uchwały Nr XXXVI/256/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dzwola na lata 2022-2030.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dzwola na lata 2022-2030 będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą Nr XXXV/245/2022 Rady Gminy Dzwola z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Gminie Dzwola (DZ. Urz. Woj. Lub. z 2023 r. poz. 257).

Dokument będzie stanowił podstawę do realizowania procesu rewitalizacji w Gminie Dzwola. Realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dzwola na lata 2022-2030 przedsięwzięcia będą odpowiedzią na zdiagnozowane w tym obszarze problemy i zjawiska kryzysowe.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dzwola na lata 2022-2030 przygotowywany będzie w oparciu o przepisy ustawy o rewitalizacji, a także zatwierdzone 5 sierpnia 2022 r. przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej „Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027”. Dokument zostanie opracowany partycypacyjnie, tj. przy udziale mieszkańców, partnerów społeczno-gospodarczych oraz właściwych podmiotów reprezentujących: społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

Procedura opracowania i uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dzwola na lata 2022-2030 jest wieloetapowa i wymaga kolejno następujących działań zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

                                                                                                                Wójt Gminy Dzwola

                                                                                                                    Wiesław Dyjach

Uchwała GPR