Ogłoszenie naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych


Uchwałą Nr XXXV/245/2022 Rady Gminy Dzwola z 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji został wyznaczony na terenie Gminy Dzwola obszar rewitalizacji.

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje następujące miejscowości: Kocudza Druga, Krzemień Drugi oraz Konstantów.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Dzwola Uchwały Nr XXXVI/256/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dzwola na lata 2022-2030” w terminie od 8 lutego 2023 r. do 24 lutego 2023 r. prowadzony będzie nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Celem naboru jest stworzenie listy podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Zgłaszane przedsięwzięcia powinny być:

  • zlokalizowane na terenie obszaru rewitalizacji Gminy Dzwola,
  • kompleksowe (ujmuje działania w sposób kompleksowy tak, aby nie pominąć aspektów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego, przestrzennego oraz technicznego, związanych z jego lokalizacją oraz oddziaływaniem na otoczenie).

Zgłoszeń można dokonywać przez złożenie wypełnionego formularza. Należy wypełnić WSZYSTKIE pola formularza. Nie ma ograniczenia co do ilości znaków w polach do wypełnienia. Pola do edycji są rozszerzalne. W razie stwierdzenia braków w formularzu lub w przypadku wątpliwości co do jego treści, Wnioskodawca może być proszony o udzielenie wyjaśnień.

Prosimy o wypełnienie formularza, w którym opiszą Państwo dokładny zakres proponowanego działania. Formularz adresowany jest do: osób fizycznych, instytucji publicznych, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych, kół, klubów, podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji.

Wypełniony formularz, w terminie od dnia od 8 lutego 2023 r. do 24 lutego 2023 r. można składać:

  • elektronicznie –przesłanie na adres e-mail: sekretariat@dzwola.eu
  • papierowo przez przesłanie pocztą na adres: Urząd Gminy Dzwola,Dzwola 168, 23-304 Dzwola,(w kopercie opisanej „PRZEDSIĘWZIĘCIE – GPR”),
  • papierowo poprzez złożenie w Urzędzie Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola 17 w godzinach pracy urzędu, w kopercie opisanej „PRZEDSIĘWZIĘCIE – GPR”.

*Złożone formularze poddawane będą weryfikacji. Umieszczenie projektu na liście podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Gminnym Programie Rewitalizacji nie jest równoznaczne z aplikowaniem o środki unijne.

Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego GPR Dzwola