Odbiór inwestycji: „Przebudowa dróg gminnych nr 109012L w km 0+977 do km 1+280 oraz 109010L w km 0+000 do km 0+300 w miejscowości Kocudza Druga”


W dniu 22 lipca 2022 r. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych nr 109012L w km 0+977 do km 1+280 oraz 109010L w km 0+000 do km 0+300 w miejscowości Kocudza Druga.

W ramach tego zadania wykonane zostało wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogowej wraz z regulacją łuków poziomych oraz pionowych. Na całym odcinku 603 m wykonana została korekta szerokości drogi z jej regulacją do 3,5m. Istniejące pobocza zostały dostosowane do nowej niwelety drogi i wykonane jako utwardzone z kamiennego kruszywa łamanego. Dodatkowo została wykonana mijanka oraz zamontowano 4 szt. hybrydowych lamp oświetlenia drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Tomaszowie Lubelskim.