Odbiór wąwozu w zimowej scenerii


W dniu 7 grudnia 2021 r. dokonano odbioru  zadania inwestycyjnego obejmującego „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 113577L od km 0+190 do km 0+900 w miejscowości Krzemień Pierwszy” o długości 710 m.

W związku z informacją z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie o przyznanym dofinansowaniu, Gmina Dzwola niezwłocznie ogłosiła przetarg na wykonanie przedmiotowej inwestycji w dniu 10 września 2021 r., aby móc jeszcze w bieżącym roku w pełni wykorzystać przyznane dofinansowanie.

Przetarg wygrała i zrealizowała firma JAN CIELICA, Kąty 36, 23-440 Frampol.

Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania związane z likwidacją osuwisk, ochroną wąwozów lessowych przed erozją oraz usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na swoim terenie. Wartość inwestycji wyniosła 359 160,00 zł, z czego 287 328,00 zł stanowiło dofinansowanie. Koszt po stronie Gminy Dzwola wyniósł 71 832,00 zł.

Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze ziemne, wykonanie podbudowy z piasku i kruszywa łamanego oraz nawierzchni betonowej o grubości 18 cm i szerokości 4 m o łącznej długości 710 m.

Mamy nadzieję, że wykonana droga poprawi komfort i bezpieczeństwo podróży rolnikom dojeżdżającym do swoich pól uprawnych.

Poniżej zdjęcia z realizacji inwestycji i odbioru.