„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – wsparcie finansowe dla szkół 


Gmina Dzwola otrzymała wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa, w ramach Rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2.0. na lata 2021-2025 – Priorytet 3, z przeznaczeniem na rozwój zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

 

Wsparcie finansowe w wysokości 22 500,00 zł zostało przekazane szkołomz przeznaczeniem na doposażenie bibliotek szkolnych. Warunkiem otrzymania wsparcia w ramach programu był zadeklarowany wkład własny organu prowadzącego w wysokości 20% tj. 5 625,00 zł. Całkowity koszt realizacji programu to 28 125,00 zł, który w podziale na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

1)       Publiczna Szkoła Podstawowa w Branwi – 3 125,00 zł;
2)       Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzwoli im. „Bohaterów Września 1939” – 5 000,00 zł;
3)       Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzemieniu im. „ks. Jana Twardowskiego” – 5 000,00 zł;
4)       Publiczna Szkoła Podstawowa w im. „Jana Pawła II” w Kocudzy – 15 000,00 zł.

Otrzymane wsparcie finansowe wzbogaci, jeszcze w tym – 2021 roku,  księgozbiory bibliotek szkolnych w nowości wydawnicze (książki niebędące podręcznikami) t.j. książki historyczne, lektury szkolne, głównie z nowego kanonu lektur, beletrystykę, współczesną literaturę dziecięcą i młodzieżową. Szkoły zakupią także elementy wyposażenia wnętrza biblioteki lub sprzęt elektroniczny – komputer, drukarkę itp. Ponadto szkoły będą realizowały działania promujące czytelnictwo wśród uczniów poprzez zakup książek będących nagrodami książkowymi lub organizację konkursów czytelniczych, recytatorskich, plastycznych, spotkań autorskich i wystaw. Doposażenie bibliotek szkolnych, w atrakcyjne dla uczniów książki, ułatwi realizację celów kształcenia, będzie wpływać na rozwój zainteresowań uczniów i wzrost ich aktywności czytelniczej. Dla wielu młodych czytelników nowo wydana książka, z nowoczesną szatą graficzną, może stanowić inspirujące źródło wiedzy. Dzięki lekturze książek, z klasyki literatury dziecięcej i młodzieżowej, młody czytelnik będzie miał okazję do rozmów o literaturze ze starszymi czytelnikami i swoimi rodzicami. Szkoły będą również prowadzić działania promujące czytelnictwo w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną oraz z innymi instytucjami kultury.