Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko


Wójt Gminy Dzwola ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko: Kierownik Klubu Seniora  w ramach projektu „Aktywny Senior w Gminie Dzwola”.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Wójt Gminy Dzwola

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów

na wolne stanowisko:

 

Kierownik Klubu Seniora
w ramach projektu „Aktywny Senior w Gminie Dzwola”

 (nazwa stanowiska pracy)

 

Data publikacji oferty: 28.04.2022 r.

Data ważności oferty:  11.05.2022 r.

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Dzwola, Dzwola 168 23 – 304 Dzwola
 2. Nazwa stanowiska pracy: Kierownik Klubu Seniora

 

 1. Wymagania:
 • Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530),
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe,
 6. posiadanie przygotowania do pracy z osobami starszymi udokumentowanego certyfikatem lub zaświadczeniem ukończenia kursu Pracownika Klubu Seniora
  w wymiarze co najmniej 20 godzin,
 7. komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność,
 8. wysoki poziom umiejętności społecznych,
 9. umiejętności budowania dobrych relacji z osobami zewnętrznymi Urzędu,
 10. umiejętność organizowania pracy,
 11. umiejętność analitycznego myślenia,
 12. umiejętność biegłego posługiwania się aktami prawnymi,
 13. umiejętność obsługi komputera;

 

 • Wymagania dodatkowe
 1. znajomość ustawy o pomocy społecznej,
 2. wysoki poziom umiejętności społecznych,
 3. umiejętności aktywizowania społeczności lokalnej i animowania działań.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 • organizacja zajęć cyklicznych i zagospodarowanie czasu wolnego, organizacja i realizacja zajęć wyjazdowych oraz prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w Klubie Seniora zgodnie z zapisami wniosku
  o dofinansowanie projektu pn. „Aktywny Senior w Gminie Dzwola”;
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji projektowej w tym m.in. dokumentacji z działania Klubu Seniora w formie list obecności uczestników klubu oraz indywidualnych planów pracy;
 • organizowanie m.in. spotkań integracyjnych z członkami rodzin, spotkań okolicznościowych, wieczorków tanecznych, seansów filmowych, wyjazdów do kina/teatru;
 • współpraca z rodzinami uczestników projektu oraz jednostkami i organizacjami w ramach realizacji projektu;
 • monitorowanie stanu realizacji projektu i informowanie Merytorycznego Koordynatora Projektu o możliwych zagrożeniach w jego realizacji;
 • współpraca z pozostałym personelem projektu.
 • nadzór nad całością spraw i funkcjonowaniem Klubu Seniora w Gminie Dzwola;
 • dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących uczestników projektu;
 • inne zadania zlecone związane z realizacją projektu.

 

 1. Warunki pracy na danym stanowisku:
 • miejsce pracy: Klub Seniora w Gminie Dzwola, Flisy 8, budynek parterowy;
 • praca na stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
 • czas pracy: pełen etat – przeciętnie 40 godzin tygodniowo;
 • forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony;
 • przewidywany okres świadczenia pracy: czas trwania projektu (17 miesięcy).

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w Urzędzie Gminy Dzwola
  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
  jest wyższy niż 6 %.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV) własnoręcznie podpisany przez kandydata;
 • list motywacyjny własnoręcznie podpisany przez kandydata;
 • kwestionariusz osobowy własnoręcznie podpisany przez kandydata, wg załącznika nr 1
  do niniejszego ogłoszenia;
 • poświadczone przez kandydata kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz kwalifikacje i umiejętności;
 • kserokopie dotychczasowych świadectw pracy, referencje (o ile kandydat legitymuje się stażem pracy);
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wg załącznika nr 2
  do niniejszego ogłoszenia.
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji, wg załącznika nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

!(Oświadczenia i kwestionariusz osobowy, powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
Kserokopie dokumentów, kandydat poświadcza za zgodność z oryginałem, opatrując je własnoręcznym podpisem i datą.)

 1. Sposób, termin i miejsce składania dokumentów:
 • wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach
  z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji kandydata z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Klubu Seniora w ramach projektu „Aktywny Senior w Gminie Dzwola”” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.05.2022 r. do godz. 1500, w sekretariacie Urzędu Gminy Dzwola lub przesłać na adres: Urząd Gminy Dzwola 23-304 Dzwola, Dzwola 168;

 • dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy Dzwola po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 • informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzwola oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzwola http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/ i strony Gminy Dzwola https://dzwola.eu/ .

 

Dodatkowe informacje:

 1. Nabór na wolne stanowisko Kierownik Klubu Seniora przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Dzwola.
 2. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni do drugiego etapu naboru, sprawdzającego wiedzę oraz umiejętności kandydata – rozmowa kwalifikacyjna) poprzez zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzwola http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/ oraz telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 3. Kandydaci nie spełniający wymagań formalnych, nie będą informowani.
 4. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzwola http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu i strony Gminy Dzwola https://dzwola.eu/
 5. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzwola pok. nr 17 oraz telefonicznie
  pod nr telefonu 15 8752215 lub e-mail: ugdzwola@mbnet.pl

Wójt Gminy Dzwola

/-/ Wiesław Dyjach

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz_kandydata_KKS

Oświadczenie_kandydata

Klauzula_informacyjna_rekrutacja_pracownik_samorządowy