Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Ogłoszenie Wójta Gminy Dzwola o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 6 września 2023 r. GP.6721.1.9.2022.2023.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.), art. 6a ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724, z 2023 r. poz. 553) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094, 1113), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dzwola uchwały Nr XLI/289/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r.w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dzwola Nr XXIV/174/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzwola dla terenów związanych z lokalizacją elektrowni wiatrowej w obrębach geodezyjnych Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga i Kocudza Trzecia na podstawie którego ma być lokalizowana jedna elektrownia wiatrowa,wraz z przystąpieniem do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad planowanymi rozwiązaniami w przyszłym projekcie planu odbędzie się w dniu 19 września 2023 r. wbudynku Urzędu Gminy Dzwola,Dzwola 168, 23-304 Dzwola, Sala Narad o godz. 13:00. Dyskusja publiczna odbędzie się również za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego, za pośrednictwem platformy komunikacyjnej, udostępnionej pod linkiem.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzanej na potrzeby dokumentu, w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: gospodarkaprzestrzenna@dzwola.eu w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Dzwola. Przedmiotem ustaleń planu jest zakres określony w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie  Urzędu.                                                                                    

                                                                                                                                                               Wójt Gminy Dzwola

                                                                                                                                                               /-/ Wiesław Dyjach

Ogłoszenie.