Odbiór FOGR-a w Konstantowie


W dniu 6 września 2023 r. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego obejmującego „Modernizację (przebudowę) drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 109005L w obrębie ewidencyjnym Konstantów na działce o nr ewid. 773 od km 1+152 do km 1+532,00”.

Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej (tzw. FOGR). Wartość inwestycji wyniosła 257 428,59 zł, z czego 145 000,00 zł stanowiła dotacja celowa Województwa Lubelskiego.

W zakresie zadania poprawiona została nawierzchnia z gruntu rodzimego oraz tłucznia na nawierzchnię asfaltową o łącznej długości 380 m i szerokości 3,5 m oraz obustronnymi poboczami z ulepszonego gruntu rodzimego.

Wykonawcą inwestycji było Konsorcjum Firm LACH-POL Sp. z o.o. (lider Konsorcjum) oraz Paweł Lach (partner Konsorcjum).