Otwarcie Aktywnego Klubu Seniora


W dniu 4 sierpnia 2022 r. dokonano otwarcia budynku po byłej remizie OSP w miejscowości Flisy, który obecnie  będzie pełnił funkcję Klubu Seniora w Gminie Dzwola. Projekt jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 , w ramach Osi priorytetowej : 11 Włączenie społeczne, Działanie:  11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Wykonawcą robót była firma PHU Rafał Jarosz z Zofianki Górnej, wyłoniona w przetargu publicznym. W ramach prowadzonych prac  wykonane zostały  prace rozbiórkowe, prace budowlane oraz prace modernizacyjne, miedzy innymi: remont połaci dachowej,  wykonanie tynków wewnętrznych, remont instalacji sanitarno – kanalizacyjnej, wykonanie posadzek, wymiana instalacji elektrycznej, ułożenie glazury i terakoty, wymiana stolarki drzwiowej oraz roboty wykończeniowe.

Koszt wykonanych prac wyniósł 198 030,00 zł.

Na potrzeby projektu „Aktywny Senior w Gminie Dzwola” zostało zakupione wyposażenie meblowe oraz niezbędny sprzęt AGD, RTV oraz sportowy do prowadzenia zajęć w Klubie. Wartość zakupionego sprzętu wyniosła 91 176,01 zł.

Klub Seniora będzie tworzyć  20 osób, które ukończyły 60 rok życia i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Głównym celem działalności klubu jest motywowanie środowiska seniorów do wspólnego, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zwiększenie ich udziału w życiu społecznym.

W swojej ofercie klub ma zajęcia taneczne, rękodzielnicze, ogólnorozwojowe, komputerowe i kulinarne. Członkowie Klubu Seniora mogą korzystać z usług masażysty, psychologa oraz radcy prawnego.  Nie zabraknie również spotkań integracyjnych, wieczorków tanecznych, spotkań z ciekawymi ludźmi i wspólnych wyjazdów.

Poprzez udział w zajęciach seniorzy rozwijają swoje zainteresowania, pasje, a przede wszystkim zaspokajają potrzebę samorealizacji. 

Klub Seniora czynny jest pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) po 8 godzin dziennie. W miarę potrzeby zajęcia będą prowadzone również w soboty.