Płukanie przyłączy wodociągowych i wewnętrznej instalacji wodociągowej


W związku z prowadzonymi pracami zmierzającymi do poprawy parametrów fizykochemicznych wody na terenie Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w wodę Kocudza, zwracamy się do mieszkańców miejscowości Zdzisławice, Władysławów, Kapronie, Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga, Kocudza Trzecia, Dzwola, Konstantów z prośbą o przeprowadzenie płukania przyłączy wodociągowych.

Powyższe należy wykonać poprzez jednorazowe, nieprzerwane spuszczanie wody przez dostępne na posesji punkty czerpalne (kraniki; spłuczki; kurki) w ilości 1m3 / posesje (ilość wody obliczyć na podstawie wskazań wodomierza głównego). Zabieg taki ma pomóc w usunięciu ewentualnych zanieczyszczeń, mogących nagromadzić się na odnogach sieci wodociągowych do posesji, a których usunięcie nie jest możliwe poprzez hydranty na zbiorczych sieciach.

Gospodarstwa, które potrzebują wody dla zwierząt prosimy o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy Dzwola telefonicznie pod nr 15 687 24 85.