Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zatwierdzona


Szanowni Państwo informuję, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło wnioskowaną przeze mnie stawkę opłaty za wodę na kolejne 3 lata.

W dniu 5 marca br. Gmina Dzwola złożyła wniosek do organu regulacyjnego o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Dzwola na okres 3 lat. We wniosku zaproponowaliśmy kwotę na poziomie obowiązującym od 11 czerwca 2018 r., tj. 2,00 zł brutto za 1 m3 sprzedanej wody mając na uwadze fakt, że koszty opłat i podatków są dużym wydatkiem dla Mieszkańców. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie decyzją z dnia 13 kwietnia 2021 r., znak: RZ.RZT.70.145.2021.MK wniosek ten rozpatrzył pozytywnie i wysokość cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w okresie obowiązywania taryfy (w złotych) przedstawia się następująco:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Wyszczególnienie Cena Jednostka miary
netto brutto
0 1 2 3 4 5
1 Wszyscy odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia
w wodę
Cena za 1m3 dostarczonej wody 1,85 2,00 zł/m3

Poniżej przedstawiam treść przedmiotowej decyzji.

                                                                                                                                                      Wiesław Dyjach
                                                                                                                                                   Wójt Gminy Dzwola