POMOC SUSZOWA 2023


POMOC SUSZOWA 2023

PODSTAWĄ OSZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ NADAL BĘDZIE ZŁOŻENIE INDYWIDUALNIE PRZEZ POSZKODOWANEGO PRODUCENTA ROLNEGO WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI SUSZOWEJ – dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://aplikacje.gov.pl/app/susza/, jeśli w systemie monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez IUNG Puławy poszczególne uprawy na terenie gminy będą objęte zagrożeniem wystąpienia suszy. Szczegółowe informacje czy na danej gminie występuje zjawisko suszy i w jakim zakresie link tutaj: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023/.

IUNG-PIB opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. Zgodnie z danymi Instytutu z Puław na terenie Gminy Dzwola można zgłaszać szkody tylko na Glebach kategorii I: uprawy rzepaku i rzepiku.

Wyjaśnienia dotyczące kategorii gleb 

 Zróżnicowanie przestrzenne pokrywy glebowej w Polsce według kategorii podatności gleb na suszę:

Kategoria I – Bardzo podatna na suszę (WOD < 127,5 mm), gatunki gleby: piasek luźny – pl
piasek luźny pylasty – plp
piasek słabo gliniasty – ps
piasek słabo gliniasty pylasty – psp 
Kategoria II – Podatna na suszę (WOD 127,5 – 169,9 mm), gatunki gleby:  

piasek gliniasty lekki – pgl
piasek gliniasty lekki pylasty – pglp
piasek gliniasty mocny – pgm
piasek gliniasty mocny pylasty – pgmp

 

Kategoria III – Średnio podatna na suszę (WOD 170 – 202,5 mm), gatunki gleby: glina lekka – gl
glina lekka pylasta – glppył gliniasty – płg pył zwykły – płz
pył piaszczysty – płp 
Kategoria IV – Mało podatna na suszę(WOD > 202,5 mm), gatunki gleby:  

glina średnia – gs
glina średnia pylasta – gsp
glina ciężka – gc
glina ciężka pylasta – gcp
pył ilasty – płi
ił – i
ił pylasty – ip

Aby złożyć wniosek przez aplikację trzeba mieć założony profil zaufany lub  za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz mieć przygotowane:

– numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

 

– login i hasło do aplikacji eWniosek w celu zaimportowania danych dotyczących działek rolnych zgłoszonych do dopłat bezpośrednich

 

– skan polisy ubezpieczenia ‒ co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych  w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych ‒ od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy w pełnych wysokościach,

 

– dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).

 

 

Materiały:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza
https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023