Prace drogowe na terenie gminy Dzwola


W obecnym czasie na terenie naszej gminy realizujemy inwestycje na kilkunastu odcinkach dróg gminnych.  Łączny koszt prowadzonych prac zaplanowany został na kwotę: 13 212 589,84 zł, co stanowi ponad 27% wydatków budżetowych Gminy Dzwola na rok 2023.

Pierwszą z inwestycji jest „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dzwola”. Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę nowej infrastruktury drogowej na terenach sołectw: Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga, Kocudza Trzecia, Branewka i Branew. Nie ulega wątpliwości, że inwestycje drogowe mają ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego, społecznego i turystycznego regionu, automatycznie podnoszą poziom życia, jakość funkcjonowania a przede wszystkim bezpieczeństwo. W ramach zadania wykonane zostaną następujące odcinki dróg:

  • Przebudowa drogi gminnej nr 109010L w miejscowościach Kocudza Pierwsza i Kocudza Druga od km 0+659 do km 3+187 na działkach o numerach ewidencyjnych 1525 w Kocudzy Pierwszej  i 3537 w Kocudzy Drugiej (Kocudza morgi).
  • Przebudowa drogi gminnej nr 109025L w miejscowości Kocudza Pierwsza od km 0+000 do km 0+351 na działkach o numerach ewidencyjnych 1239/2 i 1239/1 w Kocudzy Pierwszej.
  • Przebudowa drogi wewnętrznej o numerze ewidencyjnym 3190 w miejscowości Kocudza Druga od km 0+000 do km 0+179.
  • Przebudowa drogi gminnej nr 109011L w miejscowości Kocudza Druga od km 0+000 do km 0+192 na działce o numerze ewidencyjnym 1936 w Kocudzy Drugiej.
  • Przebudowa drogi gminnej nr 109026L w miejscowości Kocudza Trzecia od km 1+580 do km 1+908 na działce o numerze ewidencyjnym 1338 w Kocudzy Trzeciej (leśniczówka) oraz przebudowa drogi gminnej nr 109014L w miejscowości Kocudza Trzecia od km 1+586 do km 1+896 na działkach o numerach ewidencyjnych 1095 i 2866 w Kocudzy Trzeciej (borek).
  • Przebudowa drogi gminnej nr 109017L w miejscowości Kocudza Trzecia od km 0+976 do km 1+202 (droga komadowa).
  • Przebudowa drogi gminnej nr 109032L w km 0+000 do km 0+999 w miejscowości Branewka i Branew Szlachecka (droga z płyt na granicy sołectw).

Wykonawcą prac jest Konsorcjum Firm PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika (lider konsorcjum) i PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza (partner konsorcjum). Koszt inwestycji to 5 743 457,87 zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Funduszu „Polski Ład”.

Kolejna inwestycja to „Przebudowa dróg gminnych nr 108994L w km 0+070 do km 0+409 oraz drogi nr 109031L w km od 0+000 do km 0+236 w miejscowości Zofianka Dolna”. W ramach tego zadania wykonane zostanie wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogowej wraz z regulacją łuków poziomych oraz pionowych. Przebudowa dotyczyć będzie dwóch odcinków dróg gminnych. Pierwszy odcinek, to droga nr 108994L w km 0+070 do km 0+409 o długości 339 m od granicy skrzyżowania z DK74 do zakrętu i skrzyżowania z drogą nr 109031L. W ramach prac jakie zostaną wykonane na tym odcinku to: wymiana przepustu przy skrzyżowaniu, wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 5 m i poboczy obustronnych o szerokości 75 cm utwardzanych z kamiennego kruszywa łamanego, odmulenie istniejących rowów, wykonanie ścieków trójkątnych w rowie po stronie lewej drogi, montaż barier drogowych U14a w obrębie przebudowywanego skrzyżowania w km 0+400,5, regulacja znaków pionowych oraz namalowanie linii poziomych w obrębie skrzyżowania.
Drugi odcinek, to droga nr 109031L w km od 0+000 do km 0+236 o długości 236 m. Przebudowana zostanie od w/w skrzyżowania w kierunku lasu. Prace przewidziane na tym odcinku polegać będą na wykonaniu: nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,5 m, poboczy obustronnych o szerokości 75 cm utwardzanych z kamiennego kruszywa łamanego, odmulenie istniejących rowów.
Wykonawcą prac jest firma Roboty Budowlane Mariusz Stanicki z Chrzanowa. Koszt inwestycji to kwota 641 444,93zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 109004L Dzwola – Konstantów. W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa o grubości 6 cm i szerokości 5,5 m na odcinku o długości 959 m, pobocze utwardzone asfaltem po stronie lewej o szerokości 1,30 m o długości 959 m oraz pobocze ulepszone materiałem kamiennym o szerokości 0,75 m po stronie prawej.
Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych w Tomaszowie Lubelskim.  Koszt inwestycji to kwota   1 354 047,33 zł. Dofinansowanie wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych i pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W najbliższym czasie rozpoczęte zostaną jeszcze dwie inwestycje. Pierwsza z nich to „Przebudowa drogi gminnej nr 109026L w km 0+720 do km 1+580 w miejscowości Kocudza Trzecia”. W ramach tego zadania geometria drogi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej zostanie dostosowana do obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych. Szerokość drogi wynosić będzie 5,0 m, grubość warstwy asfaltowej wynosić będzie 8 cm (5 cm warstwa profilująca i 3 cm warstwa ścieralna). Pobocza zaprojektowane zostały jako gruntowe ulepszone (utwardzone kamiennym kruszywem łamanym). Po lewej stronie drogi zaprojektowano ciąg pieszy o szerokości 2,0 m w świetle obramowań lokalnie zwężony. Między drogą a ciągiem pieszym wykonany zostanie ściek liniowy w postaci korytka typu małego, które zapewni liniowe odprowadzenie wody z korony drogi i chodnika. Odwodnienie całego ciągu drogowego będzie realizowane powierzchniowo poprzez sprowadzenie wody opadowej na teren zielony działki drogowej. Wszystkie zjazdy występujące wzdłuż przebudowanej drogi zostaną utwardzone w granicach pasa drogowego i wykonane z nawierzchni asfaltowej. Wykonawcą prac będzie firma TOMTRANS Tomasz Wojciechowski z Kocudzy Trzeciej. Koszt inwestycji to kwota 1 240 000,00 zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kolejną inwestycją, która zostanie rozpoczęta jest Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 109005L w obrębie ewidencyjnym Konstantów na działce o nr ewid. 773 od km 1+152 do km 1+532,00. Przedmiotowa inwestycja polegać na będzie na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku 380 m o szerokości 3,5 m. Wykonawcą prac będzie konsorcjum firm LACH-POL Sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz Paweł Lach (partner konsorcjum). Koszt inwestycji to 257 428,59 zł. Inwestycja jest dofinansowana ze środków budżetu Województwa Lubelskiego budowy lub modernizacji (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W dniu 30 czerwca br. zaplanowany jest odbiór inwestycji jest „Przebudowa dróg gminnych 108998L oraz 108886L o łącznej długości 1992 mb wraz z przebudową mostu na rzece Branew”. Wartość inwestycji: 3 976 211,12 zł. Dofinansowanie z Rządowego Programu „Polski Ład” wynosi 2 850 000,00 zł. Wykonawcą prac była firma WOD-BUD sp. z o.o. z Kraśnika. Szczegóły z realizacji i odbioru inwestycji wkrótce.

Dodatkowo w porozumieniu z Powiatem Janowskim, w Branewce – Kolonii w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym zostało wykonane utwardzone pobocze przy drodze powiatowej nr 2810L Krzemień – Chrzanów – Goraj. Prace wykonali pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim.