Projekt pod nazwą „Aktywny Senior w Gminie Dzwola”


W dniu 7 lutego 2022 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach z rąk Pana Łukasza Budyńczuka – Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWL w Lublinie otrzymał umowę na realizację  operacji pn. „Aktywny Senior w Gminie Dzwola”.

Inwestycja realizowana będzie w Ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: 11 Wyłączenie społeczne, Działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Kwota dofinansowania w ramach przedmiotowej inwestycji wynosi 1 169 008,80 zł. Zgodnie z założeniami projektu inwestycja realizowana będzie w miejscowości Flisy, w ramach której wykonane zostaną prace modernizacyjne budynku świetlicy, zakupione zostanie wyposażenie oraz sprzęt. W wyniku zrealizowanej inwestycji Seniorzy z gminy Dzwola będą mogli spędzać czas w miłej atmosferze przy kawie czy herbacie, korzystać nieodpłatnie z zasobów klubu seniora oraz rozwijać umiejętności i zainteresowania poprzez udział w organizowanych zajęciach dodatkowych.